I bloggen finner ni debattartiklar, motioner, interpellationer och alla våra tankar kring sjukvårdspolitiken. I landstinget arbetar vi tillsammans i Alliansen. Vår huvudståndpunkt är att sjukvården är till för patienten. Vi arbetar för att stärka patientens ställning inom sjukvården, samtidigt som vi ska underlätta för medarbetaren att utöva sitt yrke till fullo.

De primära inom vården är att sjukvården ska vara tillgängliga för alla, den ska även präglas av god kvalitet. Tillsammans med Alliansen, har vi arbetat fram fem strategier som leder till en bättre hälso- och sjukvård.

  • Vård i rätt tid/bort med köerna

Ingen patient ska behöva vänta på vård, köer och lång väntetid skapar onödigt lidande för patienten och dennes anhöriga. Att inte få sjukvård i tid har även andra sociala och ekonomiska konsekvenser.

  • Bättre vård för sjuka äldre

2023 beräknas antalet äldre öka med 36 procent, i vår län är ca 34.300 personer fler som kommer att vara över 75 år om 10 år. Det är positivt att vi lever längre, men det är även ett faktum att hälsoriskerna ökar ju äldre en person blir.

Därför vill vi inrätta en Seniorhälsa och Vårdcoach:

Seniorhälsan kan vara en särskild funktion på vårdcentralen som vänder sig till den som är över 65 år. Seniorhälsan ska erbjuda en hälsoundersökning hos distriktssköterska/hälsopedagog med särskild kunskap och erfarenhet av hälsa och sjukdomar hos personer, som kommit upp en bit i åldern. Besöket kan innehålla: hälsosamtal och bedömning av hälsorisker, hjälp att upprätta en personlig hälsoplan, information om och vägledning till hälsofrämjande aktiviteter i närområdet och om behov finns lotsning vidare i sjukvårdsutbudet. Alla ska få en namngiven vårdkontakt på vårdcentralen, som patienten i fortsättningen kan vända sig till i alla hälso- och sjukvårdsfrågor.

Vårdcoach. I Örebro läns landsting är en vårdcoach en specialistutbildad sjuksköterska med koppling till det Geriatriska centrumet. Vårdcoachen stöttar patienten med rådgivning via telefon, stöd i egenvård samt hjälp med vårdkontakter. Vårdcoachen samordnar vårdkontakterna, stöttar patienten och ger bättre förståelse och kunskap när det gäller symtom, sjukdom och behandlingar.

  • Utveckla USÖ

För länets utveckling och för innevånarna i Örebro län ser vi det som oerhört viktigt att vi kan upprätthålla ett starkt universitetssjukhus i regionen. USÖ behöver därför utvecklas för att möta de krav som ställs på ett modernt universitetssjukhus med läkarutbildning. Det handlar både om ändamålsenliga byggnader samt förnyelse av medicinsk teknik. Det handlar också om att ge USÖ förutsättningar att sälja mer högspecialiserad vård.

  • Förebygga vård

Den billigaste våren är den vård som inte behövs. Det är också den som vållar minst bekymmer för den enskilde och dennes anhöriga. Landstinget har en betydande roll vad gäller hur länets invånare kommer till insikt och lever ett gott och hälsosamt liv. Också den som drabbas av olycka eller sjukdom klarar påfrestningen bättre med ett sunt leverne. Trovärdigheten för sjukvårdspersonal är hög, varför hälsosamtal kan leda till en bättre folkhälsa. Genom att kalla till hälsokontroller och hälsosamtal med viss regelbundenhet kan vi nå den del av befolkningen som inte kommer ifråga via företagshälsovården.

  • Utveckla ledarskapet

En av landstingets största uppgifter är att ge vård och göra det på bästa möjliga nivå med bästa möjliga
effektivitet. Medicinsk utveckling, den demografiska utvecklingen mot fler äldre i kombination med brister
i tillgång på kompetent arbetskraft är några av de stora utmaningar som vårdens ledare måste hantera. Det kräver ett avancerat ledarskap som kan möta framtidens utmaningar när det gäller sjukvårdsorganisation och arbetsmetoder. Ledarskapet är avgörande för att skapa en väl fungerade organisation som är flexibel och håller en hög kvalité. Därför behövs det en strategi för att utveckla dagens och morgondagens ledare som kan möta framtiden med moderna och effektiva arbetsformer. Morgondagens vårdpersonal ska se Örebro läns landsting som den mest attraktiva arbetsplatsen.

  

  

Annonser