Arkiv för inlägg med taggen: örebro läns landsting

Enad och stark Alliansen!

I Alliansen är vi sams och stöttar varandra, vi vet att det är det bästa sättet att arbeta för en bättre sjukvård, när vi ägnar tid och kraft åt att se till att sjuka får vård i tid TILLSAMMANS.

Mycket brister i arbetet när man inte kan hålla sams, arbetet blir inte gjort och patienter får inte bättre sjukvård.

Annonser

Alliansen på turné!

Första stoppet går till Lindesberg, kom och prata sjukvård med oss!

Det finns fler anledningar till att öppna upp möjligheterna för innovatörer inom vården, vi blir allt fler äldre, fler människor kommer att behöva mer vård samtidigt som vi önskar oss mera individuella anpassade lösningar. Höjd skatt i landstinget löser inte vårdens utmaningar, det är inte ekonomiska medel som saknas i vården, utan ofta är det på grund av bristen på kreativa lösningar och arbetssätt.

Idag har vårdens medarbetare, alltför många arbetsuppgifter som ligger utanför ens yrkesroll, man arbetar i gamla hjulspår, förlegade och krångliga datorsystem, krav på rapportering och utvärdering som stjäl tid, istället för att fokusera på nya och mer effektiva arbetssätt som skapar mervärde för patient och medarbetare. Vi måste hitta nya kreativa sätt att arbeta, som är hållbara för alla.

I boken, Snäll rebell, har författaren intervjuat en rad svenska innovatörer i välfärdssektorn. Det finns många goda exempel. Christina Wahlström grundare av Mama Mia, hade som vision att samla allt med barnafödande under ett tak, allt från förlossning, mödravård, föräldrar utbildning eller eftervård skulle föräldrarna få möjlighet att gå till samma ställe, där de kände igen personalen. Att arbeta så, höjde även barnmorskornas status.

Ett annat exempel, Kavat är ett företag som driver äldreboenden med särskilda profiler, exempelvis finns det en persisk profil – inredningen är persisk, kocken lagar persisk mat och medarbetarna talar persiska. Som äldre går många människor tillbaka till det språk som känner sig trygg med, Kavat har nu skapat en trygg miljö för dessa människor.

Att bli en innovatör inom vården krävs en stor dos övertygelse, boken lyfter upp hur många innovatörer inom välfärdssektorn ofta får ta stryk, de arbetar med grundtanken att göra det bättre men samtidigt för de kritik för att de bara vill tjäna pengar på människors elände. Många landsting och kommuner gör det även svårt för innovatörerna, kraven på att driva en sjukvårdsinrättning i Örebro idag under Hälsovalet, kräver att den nya inrättningen måste se ut som landstingets inrättning, krav som den S-majoriteten i landstinget inte ens själva klarar av.

Låt oss ta hjälp av de många innovatörer som finns i vårt land och skapa möjligheter för framtidens innovatörer. Vi vet att våra skattepengar inte används på bästa möjliga sätt, byråkratiska organisationer och omoderna arbetssätt är kostsamma och ineffektiva. Möjliggör för innovationer, se det som en investering för framtiden, låt Sverige bli det land som finner kreativa lösningar inom vården som kan exporteras, på så sätt får vi fler exportintäkter och fler jobb. Låt oss börja i Örebro, för våra länsinvånares bästa och för vårt län!

 

Läs Snäll rebell av Håkan Eriksson för goda exempel!

Bild

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Inför samlingsfaktura och e- faktura.

Det ska vara enkelt att betala för besök inom sjukvården och tandvården.

Idag kan man betala med bankkort, kontanter och/ eller få en faktura hemskickad efter besök hos Örebro läns landsting. Hantering av kontanter, korttransaktioner tar mycket tid för medarbetare inom såväl sjukvård som tandvård.

Om patienten får månadens patientavgifter samlade på en faktura en gång per månad skulle det förenkla för patienter och medarbetare.  På så sätt kan även högkostnadsskyddet uppdateras per automatik och tidsödande stämpling av högkostnadskort respektive utfärdande av frikort behövs ej längre.

Utvecklingen går snabbt i samhället och många företag och myndigheter använder sig av elektroniska fakturor för att underlätta administrativa rutiner

Landstinget Gävleborg har infört denna tjänst.

E-faktura innebär att man får en faktura elektronisk till sin internetbank. En e-faktura innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Patienten betalar via sin internetbank och kan där även välja autogiro för kommande betalningar från en viss betalningsmottagare, i detta fall Örebro läns landsting.

Örebro läns landsting använder sig av elektronisk fakturering gentemot leverantörer och uppdragsgivare för att spara både tid och papper. Detta är även viktigt ur miljösynpunkt

Med införande av e- faktura, minskar behovet av betalning med kort och kontanter och vid övergång till generell fakturering slipper landstinget de höga kostnader som kontant- och korttransaktioner innebär. Ur säkerhetsynpunkt för våra medarbetare är det önskvärt att betalning med kontanter fasas ut.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–         Göra det möjligt för patienter som söker sjukvård eller tandvård inom Örebro läns landsting att erhålla samlingsfaktura och göra det möjligt att få den levererad elektroniskt till sin internetbank, sk.  e- faktura.

 

Hanne Alvner (M)                                       

                

Det gäller särskilt omhändertagandet av äldre med sammansatta och omfattande behov av vård och omsorg och som har många kontakter med olika vård- och omsorgsverksamheter.

Vården och omsorgen om äldre personer är uppdelad på två lagstiftningar (hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen), vilket fragmenterar vården för alla äldre personer med biståndsbeslut.

Kunskapsområdet geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar), har ingen tydlig roll inom äldrevården/-omsorgen, trots att äldre personer upptar en stor del av både primärvården och sjukhusvården samt hela den kommunala äldreomsorgen. Kompetensen inom kunskapsområdet geriatrik är mycket begränsad hos läkare och vårdpersonal.

I Socialstyrelsens rapport från februari 2012 beskrivs en stor brist på utbildning i geriatrik i hela vårdsektorn, trots att äldre personer utgör drygt hälften av landstingens primärvård och sjukhusvård och hela den kommunala äldreomsorgen.

Det behövs en satsning på en utveckling av specialistkompetenser i geriatrik och gerontologi (läran om åldrandet).

Ett exempel: av 12 316 sjuksköterskor som arbetar med äldre har bara 1,6 % vidareutbildning i geriatrik!

En studie av SKL visar att de multisjuka äldre var inlagda på sjukhus lika många gånger som de besökte vårdcentralen! Det väcker frågor om vården levereras på den mest effektiva nivån och vad som är bäst för individen.

De frigjorda resurserna från en enda förhindrad akutinläggning skulle räcka till ett antal primärvårdsbesök hos läkare, hemtjänsttimmar eller dagar i ett korttidsboende, Lägg därtill vinsten i livskvalitet till följd av att inte behöva åka in akut.

Christina Dicksen, Örebro (M)                                                     

Ledamot i Pensionärsrådet

Örebro läns landsting

Image

Pressmeddelande 

Örebro 2013-09-03

Periodrapporten från juli 2013 som presenterades på landstingsstyrelsen visar att kömiljardens mål inte uppfylls i Örebro läns landsting, samtidigt som vården är dyrare är i länet.

– Att vården kostar mer i vårt län, samtidigt som köerna till vården är längre. Det gör att vårt landsting går miste om många miljoner i ekonomiska medel från kömiljarden, vilket är bekymmersamt, säger Ola Karlsson moderat oppositionsråd.

– Länets hälso- och sjukvård behöver en ny struktur och ledning. De resultat som visades på landstingsstyrelsen är inte acceptabla, menar Karlsson. De visar att sjukvården här är 166 M kr dyrare än medelvärdet i landet. Samtidigt är köerna och tillgängligheten sämre. Det är tydligt att de styrande socialdemokraterna tappat greppet om landstingets ekonomi och vårdköer. Statsbidragen till landstinget har ökat. Samtidigt skyller S-ledningen sitt misslyckande på Alliansregeringen fast det är de själva som har ansvaret, avslutar Karlsson.

Ola och Hanne skriver på NA idag

 

Tomma tunnor skramlar mest.

Våra (S)-märkta landstingsråd ger en ovanligt utmärkt illustration av det gamla ordspråket i NA 130821. Deras debattartikel handlar helt om hur förfärliga vi Nya moderater är, och innehåller en lång rad floskler om hur illa allting har blivit sedan alliansregeringen tillträdde.

Den ger en bra bild av skillnaderna mellan partierna på i varje fall ett område. Vi moderater, tillsammans med de andra allianspartierna angriper problemen och utmaningarna i sjukvården. (S) angriper moderaterna och alliansen. 

I brist på egen politik för sjukvårdens utmaningar verkar (S) vara i desperat behov av att skapa en demoniserad fiendebild. De anklagar oss moderater för att höja avgifter i vården, men förtiger att de själva infört höga avgifter för dem som behöver hjälp att andas. De skriver att skolresultaten sjunker men de talar inte om att (S) har ansvaret för skolorna i 11 av länets 12 kommuner. De skriver att barngrupperna blir större men glömmer att det är (S) som har ansvaret för det i nästan alla av länets kommuner. 

De skriver att vi moderater vill sälja ut specialistsjukvården i länet, när vi vill öppna för vårdval inom delar av öppen specialistsjukvård. Det handlar inte om att sälja ut, utan att öppna för fler vårdgivare så att våra patienter lättare hittar det som passar just dem. De skriver att vi har ”hittepå-siffror” när vi vill att sjuka ska få vård i tid så att vi kan få samma utdelning från kömiljarden som alliansstyrda Värmland. Men det som verkligen är påhittigt, är att man kan få både bättre kvalitet och snabbare vård för de 34 miljoner extra som tex Värmland fått. Men (S) väljer att se det som ”hittepå”

Det är tråkigt när bristen på argument hos (S) leder till sådan förgrovning, sådan fördumning och så låg nivå som deras artikel gör sig till uttryck för. 

Vi skrev i vår tidigare artikel om de stora utmaningar som sjukvården står inför. Att läkare flyr från vissa vårdcentraler, att patienter får vänta på vård längre tid än patienter i andra län och att antalet äldre ökar, samtidigt som många äldre far illa i vården. Det kräver att sjukvården blir bättre på att möta äldres behov.

Det är lätt att fylla på med att Barn och ungdomspsykiatrin behöver utvecklas, många unga far illa idag. Det förebyggande arbetet måste utvecklas så att inte minst äldre får fler friska år och sjukligheten kan fördröjas och helst förhindras. Universitetssjukhuset behöver utvecklas för att möta kraven från både läkarutbildningen och den högspecialiserade vården. Det måste bli lättare att nå vården och att få vård i tid.

Vi Nya moderater, tillsammans med de andra allianspartierna, ser utmaningarna och behoven inom länets sjukvård och vi har också en rad förslag för att möta dem. Det är synd att de (S)-märkta landstingsråden inte vågar eller vill ta debatten om sjukvårdens utmaningar. I stället har de fastnat i slagorden, långt borta från verkligheten. Efter 95 år har (S) uppenbarligen kört fast. Sjukvården behöver ett bättre ledarskap.

 

Ola Karlsson

Landstingsråd (M)

Hanne Alvner

Landstingråd (M)

Bildän