Arkiv för inlägg med taggen: ola karlsson

Vad händer i psykiatrin?

Till Landstingsstyrelsen

Det kommer flera signaler om att alltför många får vänta alltför länge på vård i vårt Landsting. Det gäller också psykiatrin. Det är djupt oroande. Den som är sjuk ska ha rätt att få vård och behandling i rimlig tid. Det ska gälla även de som har ont i själen.

Enligt Landstingets uppföljningsportal har antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling inom psykiatrin mer än fördubblats det senaste året. För samtliga patienter är det en ökning från 204 februari 2013 till 455 i februari 2014. För barn och unga vuxna ökar antalet långväntare från 81 till 194 under samma period. Av dessa är det nästan 70 som väntat mer än ett halvår på behandling.

I rapporten: Varför kommer inte patienten (121126) redovisades att ett mycket stort antal behandlingstillfällen inom BUP inte utnyttjades. Rapporten visade att det finns en stor potential i att våra duktiga behandlare skulle kunna behandla betydligt fler patienter. Det är extra viktigt att unga som har ont i sj älen får hjälp snabbt. Den snabba och kraftiga ökningen av väntande till behandling inom psykiatrin är djupt oroande. Jag vill därför att Landstingsstyrelsen pånästa möte ges information om utvecklingen inom psykiatrin.

Jag vill att styrelsen särskilt ges svar på följ ande frågor:

  • Vilka är orsakerna till den kraftiga ökningen av antalet patienter som får vänta länge?
  • Vilka åtgärder har vidtagits för att patienter snabbare ska få behandling?
  • Vilka ytterligare åtgärder planeras för att kunna ge behandling snabbare?
  • Hur stor del av behandlarnas tillgängliga tider används?

Örebro den 27 mars 2014

Ola Karlsson
Oppositionsråd (M)
Orebro läns landsting

Annonser

Det finns ingen röd tråd i den rödgrönastyrningen!

Under landstingsstyrelsen den 4:e mars diskuterades bland annat Den röda tråden, en revisionsrapport (granskning) av hur landstingsfullmäktiges mål når klinikernas verksamhetsplan. Granskning visar att det fullmäktiges (S, V och MP) mål är alldeles för många och otydliga.

Se pressmeddelande från Alliansen nedan och NA:s ledares kommentar angående detta.

Lyssna på revisionen – och gör som de föreslår. Det säger Alliansens oppositionsråd i en kommentar till dagens beslut i Landstingsstyrelsen om revisionens rapport Den röda tråden.

Revisionsrapporten heter Den röda tråden och handlar om granskning av Landstingets målstyrning. En enig revision, under ledning av en socialdemokratisk ordförande, pekar på mycket stora och grava  brister i (S), (V) och (Mp)s målstyrning av Örebro läns landsting. ”Det saknas beslut som konkretiserar målen och som anger vem eller vilka som har ansvaret för att målen blir genomförda.”

I stället för att klaga på den eniga revisionen borde majoriteten lyssna och lära. Är målen otydliga och oklara och det inte anges vilka som har ansvaret blir det svårt att uppfatta och nå målen.

Majoritetens kritik mot att politiken inte fått delta i granskningen är obegriplig. Granskningen handlar inte om politiken förstår sina egna mål utan om verksamheterna får målen och ges möjlighet att förstå dem.

När man anger 4 olika mål för tillgänglighet till specialistvård: 90-90, 60-60, vårdgarantin samt; att det ska bli bättre vård i tid, är det uppenbart att det blir svårt att tolka vilket mål som gäller. (siffrorna anger max dagars väntan till besök hos specialistläkare respektive operation/behandling)

Landstinget måste nu få en bättre styrmodell, med färre och tydliga mål, så att det blir möjligt för verksamheterna att läsa ut och följa målen. Det måste också bli tydligt vem som ansvarar för att de olika målen nås. Då blir det bättre möjligheter för sjuka att få vård i tid.

För ytterligare information, kontakta:

Ola Karlsson (m)​ 073-831 31 15
Hanne Alvner (m)​ 070-485 49 15
Anna Ågerfalk (fp)​ 073-077 77 11
Ewa Sundkvist (kd) ​070-598 02 80
Torbjörn Ahlin (c)​ 073-842 74 54

Vi konstaterar att Miljöpartiet väljer en märklig tolkning av vårt särskilda yttrande.

 

Det tycks ha undgått Miljöpartiet att Alliansen i åratal drivit tesen om att vi i Örebro läns landsting behöver tre sjukhus – Karlskoga, Lindesberg och USÖ – med ett gemensamt länsuppdrag. Länsinvånarna behöver tre akutsjukhus. USÖ behöver Karlskoga och Lindesberg bl a för att klara den elektiva vården. Karlskoga och Lindesberg behöver USÖ för en direktkoppling till högspecialiserad sjukvård. – Om det är för mycket begärt att våra vänner i Miljöpartiet skulle läsa våra Alliansbudgetar så kunde man ju ändå hoppas att de lyssnade på vad vi säger i fullmäktige!

 

Utvecklingen för hela sjukvården i vårt län är oerhört beroende av USÖ:s framtid. Klarar sjukhuset att behålla statusen som universitetssjukhus, får Örebro län behålla läkarutbildningen mm. Det planeras för stora kostsamma investeringar på USÖ för att säkerställa länssjukvården i framtiden. Parallellt med de ökande pensionskostnaderna, brist på såväl läkare som sköterskor, behov av väl fungerande och enhetliga stödsystem, är framtiden bekymmersam i landstinget.

 

Miljöpartiet borde istället fråga sig om inte är just de själva som borde fokusera på att utveckla vården så att människor slapp vara sjukskrivna i väntan på behandling eller operation.

 

Men tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet väljer Miljöpartiet att blunda för de utmaningar som det innebär att ansvara för och utveckla ett universitetssjukhus.

 

Vi i Alliansen har åtskilliga gånger pekat på hela sjukvårdens stora behov av läkare och de alltför små marginaler majoriteten avsätter för framtiden trots tillväxt i skatteunderlaget och ökade statsbidrag. 

 

Örebro läns landsting behöver ny politisk ledning!

 

Ola Karlsson (M)

Hanne Alvner (M)

Anna Ågerfalk (Fp)

Eva Sundkvist (KD)

Torbjörn Ahlin (C)

Oppositionsråd i Örebro läns landsting

 

Viktigt att behålla våra tre akutsjukhus ur kris- och katastrofsynpunkt.

Vi moderater vill behålla våra tre akutsjukhus ur flera aspekter. Patienterna får väldigt bra vård på alla våra tre sjukhus och många patienter uppskattar att få vård på ett mindre sjukhus som Karlskoga och Lindesberg.

Historien visar att när man stänger akuten på ett sjukhus, blir det svårare att rekrytera läkare, sjukhusets status sjunker, mister sin attraktivitet. Om det händer en stor trafik- eller tågolycka eller annan katastrof i norra eller västra Örebro län, är det väldigt långt till akutsjukhus i våra grannlandsting. Tjänstemän på olika myndigheter som planerar för hur olika scenarier kan se ut i händelse av katastrof menar att vi tänker rätt.

I framtiden när vi står inför hopslagning av regioner, är vi övertygade om att våra tre sjukhus och vårt län kommer att ha en bättre position genom att vi har tänkt framåt och behållit samtliga akutsjukhus.

Vi Moderater vill ha en effektiv sjukvårdsorganisation med god ekonomi utan skattehöjningar, men inte på bekostnad av Karlskoga respektive Lindesbergs lasarett.

 

Hanne Alvner (M)                                             

Ola Karlsson (M)

Oppositionsråd Örebro läns landsting

Pressmeddelande

Örebro den 6 september 2013

– 105 extra miljoner till vårt landsting är ett bra kvitto på allianspolitik, det säger moderata landstingsrådet Ola Karlsson, i en kommentar till AFAs beslut om återbetalning.

Det är ett bra besked för vårt landsting att vi även i år får vi tillbaks AFA-pengar. Det handlar för Örebro landstings del om 105 miljoner kronor extra som kan täcka en del av det hål som ökande pensionsskuld innebär. Samtidigt kommer signaler om att vi även får tillbaks ca 50 miljoner kronor nästa år. Det är samtidigt ett bra kvitto på att Alliansregeringens politik fungerar när kostnaderna för sjuktalen minskar.

– Extra pengar kommer väl till pass när vi har en politisk ledning (S) som tappat grepp om landstingets ekonomi och hotar med skattehöjning, avslutar Ola Karlsson.

 

Fakta:

105 miljoner är pengar som tidigare (2005-2006) betalats in till AFA som premier för avtalsförsäkringar, där kostnaderna nu är mindre än beräknat.

AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Pressmeddelande 

Örebro 2013-09-03

Periodrapporten från juli 2013 som presenterades på landstingsstyrelsen visar att kömiljardens mål inte uppfylls i Örebro läns landsting, samtidigt som vården är dyrare är i länet.

– Att vården kostar mer i vårt län, samtidigt som köerna till vården är längre. Det gör att vårt landsting går miste om många miljoner i ekonomiska medel från kömiljarden, vilket är bekymmersamt, säger Ola Karlsson moderat oppositionsråd.

– Länets hälso- och sjukvård behöver en ny struktur och ledning. De resultat som visades på landstingsstyrelsen är inte acceptabla, menar Karlsson. De visar att sjukvården här är 166 M kr dyrare än medelvärdet i landet. Samtidigt är köerna och tillgängligheten sämre. Det är tydligt att de styrande socialdemokraterna tappat greppet om landstingets ekonomi och vårdköer. Statsbidragen till landstinget har ökat. Samtidigt skyller S-ledningen sitt misslyckande på Alliansregeringen fast det är de själva som har ansvaret, avslutar Karlsson.

Alliansens skattepolitik har gett sjuksköterskor mer i lön

2013-07-08 Nerikes Allehanda

Bild