Arkiv för inlägg med taggen: interpellation

Vad händer i psykiatrin?

Till Landstingsstyrelsen

Det kommer flera signaler om att alltför många får vänta alltför länge på vård i vårt Landsting. Det gäller också psykiatrin. Det är djupt oroande. Den som är sjuk ska ha rätt att få vård och behandling i rimlig tid. Det ska gälla även de som har ont i själen.

Enligt Landstingets uppföljningsportal har antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling inom psykiatrin mer än fördubblats det senaste året. För samtliga patienter är det en ökning från 204 februari 2013 till 455 i februari 2014. För barn och unga vuxna ökar antalet långväntare från 81 till 194 under samma period. Av dessa är det nästan 70 som väntat mer än ett halvår på behandling.

I rapporten: Varför kommer inte patienten (121126) redovisades att ett mycket stort antal behandlingstillfällen inom BUP inte utnyttjades. Rapporten visade att det finns en stor potential i att våra duktiga behandlare skulle kunna behandla betydligt fler patienter. Det är extra viktigt att unga som har ont i sj älen får hjälp snabbt. Den snabba och kraftiga ökningen av väntande till behandling inom psykiatrin är djupt oroande. Jag vill därför att Landstingsstyrelsen pånästa möte ges information om utvecklingen inom psykiatrin.

Jag vill att styrelsen särskilt ges svar på följ ande frågor:

  • Vilka är orsakerna till den kraftiga ökningen av antalet patienter som får vänta länge?
  • Vilka åtgärder har vidtagits för att patienter snabbare ska få behandling?
  • Vilka ytterligare åtgärder planeras för att kunna ge behandling snabbare?
  • Hur stor del av behandlarnas tillgängliga tider används?

Örebro den 27 mars 2014

Ola Karlsson
Oppositionsråd (M)
Orebro läns landsting

Annonser

Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson

Trafikfrågor har blivit en viktig del av landstingets verksamhet. Vårt landsting är involverat eller kan komma att bli involverat, i en lång rad trafikprojekt som berör ibland bara vårt län och i andra fall även andra län och landsting, ex.
Citybanan i Stockholm
Merkoll, förbättrad kollektivtrafik i länet
Tågtrafik i Mälardalen genom MÄLAB.
Tågtrafik i Bergslagen, genom TIB.
Tågtrafik mot Karlstad och Norge.
Tågtrafik Karlstad- Borlänge.
Tåg från Västra götaland.
Busstrafik Karlstad-Örebro, tåg på gummihjul.
Tåg Nora-Laxå den sk. Länspendeln.
Mm, mm

Projekten kan komma att leda till stora investeringar, stora borgensåtaganden och stora driftskostnader. Därför är det viktigt att tidigt få grova kalkyler och redovisningar för att ur ett landstingsledningsperspektiv kunna värdera de olika projekten och engagemangen, så att de också kan värderas mot nödvändiga investeringar och satsningar i sjukvården.

Jag och andra från Alliansen har från januari i år, både i Hälso- och ekonomiutskottet och i Landstingsstyrelsen efterlyst en samlad redovisning som i grova drag visar vad olika projekt kan komma att kosta såväl investeringsmässigt som driftsmässigt. Enligt min uppfattning är en sådan samlad redovisning nödvändig för att kunna värdera olika projekt både mot varandra och mot satsningar i sjukvården. Det är också en nödvändig ingrediens i arbetet med budget och verksamhetsplan för kommande år.

Jag vill därför fråga: Hur ser, vid en grov bedömning, investeringsbehov och kostnadsuppskattningar ut för ÖLL i de olika trafikprojekt som ÖLL på olika sätt är involverade i?

Örebro den 10 september 2012
Ola Karlsson