Arkiv för inlägg med taggen: Alliansen

Det finns ingen röd tråd i den rödgrönastyrningen!

Under landstingsstyrelsen den 4:e mars diskuterades bland annat Den röda tråden, en revisionsrapport (granskning) av hur landstingsfullmäktiges mål når klinikernas verksamhetsplan. Granskning visar att det fullmäktiges (S, V och MP) mål är alldeles för många och otydliga.

Se pressmeddelande från Alliansen nedan och NA:s ledares kommentar angående detta.

Lyssna på revisionen – och gör som de föreslår. Det säger Alliansens oppositionsråd i en kommentar till dagens beslut i Landstingsstyrelsen om revisionens rapport Den röda tråden.

Revisionsrapporten heter Den röda tråden och handlar om granskning av Landstingets målstyrning. En enig revision, under ledning av en socialdemokratisk ordförande, pekar på mycket stora och grava  brister i (S), (V) och (Mp)s målstyrning av Örebro läns landsting. ”Det saknas beslut som konkretiserar målen och som anger vem eller vilka som har ansvaret för att målen blir genomförda.”

I stället för att klaga på den eniga revisionen borde majoriteten lyssna och lära. Är målen otydliga och oklara och det inte anges vilka som har ansvaret blir det svårt att uppfatta och nå målen.

Majoritetens kritik mot att politiken inte fått delta i granskningen är obegriplig. Granskningen handlar inte om politiken förstår sina egna mål utan om verksamheterna får målen och ges möjlighet att förstå dem.

När man anger 4 olika mål för tillgänglighet till specialistvård: 90-90, 60-60, vårdgarantin samt; att det ska bli bättre vård i tid, är det uppenbart att det blir svårt att tolka vilket mål som gäller. (siffrorna anger max dagars väntan till besök hos specialistläkare respektive operation/behandling)

Landstinget måste nu få en bättre styrmodell, med färre och tydliga mål, så att det blir möjligt för verksamheterna att läsa ut och följa målen. Det måste också bli tydligt vem som ansvarar för att de olika målen nås. Då blir det bättre möjligheter för sjuka att få vård i tid.

För ytterligare information, kontakta:

Ola Karlsson (m)​ 073-831 31 15
Hanne Alvner (m)​ 070-485 49 15
Anna Ågerfalk (fp)​ 073-077 77 11
Ewa Sundkvist (kd) ​070-598 02 80
Torbjörn Ahlin (c)​ 073-842 74 54

Annonser

Enad och stark Alliansen!

I Alliansen är vi sams och stöttar varandra, vi vet att det är det bästa sättet att arbeta för en bättre sjukvård, när vi ägnar tid och kraft åt att se till att sjuka får vård i tid TILLSAMMANS.

Mycket brister i arbetet när man inte kan hålla sams, arbetet blir inte gjort och patienter får inte bättre sjukvård.

Alliansen på turné!

Första stoppet går till Lindesberg, kom och prata sjukvård med oss!

LF LIVE: Extra roligt att vara moderat...

under budgetfullmäktige dag 2, när vår Lennart Carlsson får hela 7 repliker efter sitt anförande!

Vad sa Lennart?

– ”Socialdemokraterna visar verkligen att man har styrt landstinget i 95 år, hela majoritetens budget genomsyrar trötthet. Städa upp innan skattehöjning – man måste hushålla landstingets ekonomi som sin egen privatekonomi, skär ner på onödiga kostnader och försök och spara och hushålla med de pengar som man har. [….] Vi i Alliansen pekar ut de utmaningar, vilka strukturella förändringar vi kan göra för att effektivisera vården och därmed spara pengar. Genom ekonomiska satsningar idag, kan vi i framtiden få loss mer pengar genom strategiska och strukturella förändringar. Det förändrar inte enbart landstingets budget utan satsningarna ger patienten en tillgänglig och bra vård, medarbetare får tid till det de är bäst på – hjälpa människor!”

(S)-majoriteten höjer skatten med 50 öre meddelades idag på landstingsstyrelsen. Vi i Alliansen tycker inte att våra länsinvånare ska drabbas av dålig politisk (s)tyrning!

__________________________________________________

Debattartikel från dagens Nerikes allehanda.

__________________________________________________

I dag lägger vi i Alliansen fram förslag hur vi vill utveckla sjukvården i vårt landsting. Vi ser en rad utmaningar och problem som behöver hanteras bättre än idag.

Många sjuka får vänta för länge på vård. Fler äldre behöver bättre vård och omsorg. Alltför många skadas i sjukvården. Vårdens medarbetare tvingas arbeta för mycket med annat än patienter. Läkare flyr vissa vårdcentraler. USÖ behöver utvecklas.

Vårt landsting tillhör de sämre i landet när det gäller att ge sjuka vård i tid. Man ska inte behöva vänta mer än 90 dagar för att komma till läkare och sedan mer än 90 dagar till för att få nödvändig operation eller behandling. Vi i Alliansen vill därför införa vårdcoacher för de som har många besök på akuten, både för att ge bättre vård, men också för att avlasta akuten och skapa utrymme för snabbare omhändertagande.  Vi vill avskaffa remisstvånget för att korta vårdkedjorna. Vi vill köpa vård av andra när landstinget inte själv hinner ge vård i tid. Vi vill samverka mer i sjukvårdsregionen för att ge vård snabbare och av högre kvalitet. Vi vill se över stödsystem och administration så att läkare och sköterskor kan ägna mer av sin tid till patienterna. Ett mer öppet vårdval skulle locka fler läkare att arbeta i vårt län.

De kommande tio åren ökar antalet äldre (över 75 år) med nästan tio tusen personer. Det innebär en stor utmaning både för sjukvård och äldreomsorg. Vi i Alliansen vill därför starta ett geriatriskt centrum för att utveckla kunskapen om äldres sjukdomar och hur de äldre bäst ska hjälpas. Vi vill införa Seniorhälsa för att förebygga sjukdomar och tidigt kunna sätta in rätt behandling. Vi vill införa Vårdcoach för att ge mångbesökarna bättre vård och behandling. I dag är det många äldre som far illa när de åker mellan boende, vårdcentral, akuten och vårdavdelningar. Vården av dem måste bli bättre.

Vi i Alliansen vill att landstinget ska bli bättre på att arbeta förebyggande. Vi vill ha en nollvision för vårdrelaterade infektioner och undvikbara vårdskador. Det finns mycket att lära av Karlskoga sjukhus och deras framgångsrika kvalitetsarbete. De har sänkt andelen trycksår och arbetsskador fantastiskt mycket genom systematik, uppföljning och lärande. Fler läkemedelsgenomgångar, förebyggande av fallskador och trycksår minskar både lidandet för patienten och kostnaden för landstinget.

Vi i Alliansen vill utveckla Universitetssjukhuset som är motorn i länets sjukvård. Vi vill skapa utrymme för de mycket stora investeringar som väntar kommande år. Därför behövs ett överskott i landstingets ekonomi, både för att klara investeringar men även för att klara kommande ökningar av pensionskostnader. Vi vill satsa på ny medicinsk teknik så att sjukhuset kan ligga i den medicinska framkanten. Det är viktigt för att fortsätta vara ett Universitetssjukhus med läkarutbildning. Vi vill utveckla möjligheterna att sälja mer vård, både i sjukvårdsregionen men även utomlands. Det är viktigt för att nå tillräcklig volym så att vi säkrar den högspecialiserade vården och att USÖ fortsätter vara en intressant arbetsplats.

Vi i Alliansen ser att det är nödvändigt att stärka ledarskapet för att klara utmaningarna. Vi ser att det finns riktigt goda exempel att lära av, tex handkirurgen på USÖ, ortopeden i Lindesberg och kvalitetsarbetet i Karlskoga. Ett ledarskap som ser, lyssnar till och nyttjar alla medarbetare, skapar förutsättningar för hög produktion och kvalitet i vården samtidigt som medarbetare och patienter är nöjda.

Vi i Alliansen tror på ett öppet landsting. Öppenhet också för fler aktörer och för valfrihet för patienter. Vi är övertygande om att öppenhet kan locka fler läkare och vårdföretag till vårt län. Det skulle utveckla länet och sjukvården samtidigt som sjuka kan få vård snabbare än idag. Därför behövs ett nytt politiskt ledarskap. Det räcker med 95 år med (S).

(S)-majoriteten säger nej till bättre sjukvård för äldre!

Vi konstaterar att Miljöpartiet väljer en märklig tolkning av vårt särskilda yttrande.

 

Det tycks ha undgått Miljöpartiet att Alliansen i åratal drivit tesen om att vi i Örebro läns landsting behöver tre sjukhus – Karlskoga, Lindesberg och USÖ – med ett gemensamt länsuppdrag. Länsinvånarna behöver tre akutsjukhus. USÖ behöver Karlskoga och Lindesberg bl a för att klara den elektiva vården. Karlskoga och Lindesberg behöver USÖ för en direktkoppling till högspecialiserad sjukvård. – Om det är för mycket begärt att våra vänner i Miljöpartiet skulle läsa våra Alliansbudgetar så kunde man ju ändå hoppas att de lyssnade på vad vi säger i fullmäktige!

 

Utvecklingen för hela sjukvården i vårt län är oerhört beroende av USÖ:s framtid. Klarar sjukhuset att behålla statusen som universitetssjukhus, får Örebro län behålla läkarutbildningen mm. Det planeras för stora kostsamma investeringar på USÖ för att säkerställa länssjukvården i framtiden. Parallellt med de ökande pensionskostnaderna, brist på såväl läkare som sköterskor, behov av väl fungerande och enhetliga stödsystem, är framtiden bekymmersam i landstinget.

 

Miljöpartiet borde istället fråga sig om inte är just de själva som borde fokusera på att utveckla vården så att människor slapp vara sjukskrivna i väntan på behandling eller operation.

 

Men tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet väljer Miljöpartiet att blunda för de utmaningar som det innebär att ansvara för och utveckla ett universitetssjukhus.

 

Vi i Alliansen har åtskilliga gånger pekat på hela sjukvårdens stora behov av läkare och de alltför små marginaler majoriteten avsätter för framtiden trots tillväxt i skatteunderlaget och ökade statsbidrag. 

 

Örebro läns landsting behöver ny politisk ledning!

 

Ola Karlsson (M)

Hanne Alvner (M)

Anna Ågerfalk (Fp)

Eva Sundkvist (KD)

Torbjörn Ahlin (C)

Oppositionsråd i Örebro läns landsting

 

Pressmeddelande

Örebro den 6 september 2013

– 105 extra miljoner till vårt landsting är ett bra kvitto på allianspolitik, det säger moderata landstingsrådet Ola Karlsson, i en kommentar till AFAs beslut om återbetalning.

Det är ett bra besked för vårt landsting att vi även i år får vi tillbaks AFA-pengar. Det handlar för Örebro landstings del om 105 miljoner kronor extra som kan täcka en del av det hål som ökande pensionsskuld innebär. Samtidigt kommer signaler om att vi även får tillbaks ca 50 miljoner kronor nästa år. Det är samtidigt ett bra kvitto på att Alliansregeringens politik fungerar när kostnaderna för sjuktalen minskar.

– Extra pengar kommer väl till pass när vi har en politisk ledning (S) som tappat grepp om landstingets ekonomi och hotar med skattehöjning, avslutar Ola Karlsson.

 

Fakta:

105 miljoner är pengar som tidigare (2005-2006) betalats in till AFA som premier för avtalsförsäkringar, där kostnaderna nu är mindre än beräknat.

AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Rött och trött ledning i landstinget, ny och pigg ledning behövs.

Bild