Arkiv för kategori: Thorbjörn Ahlin

Särskilt yttrande ang. Landstingsstyrelsens beslut, 20130903, om fortsatt utredningsarbete för ledning och ny utvecklingsinriktning för länets hälso- och sjukvård.

Vi delar bedömningen att länets hälso- och sjukvård behöver en ny struktur. Alltför många patienter i vårt län behöver vänta alltför länge på nödvändig behandling eller återbesök. Trots en tillväxt i skatteunderlaget och ökade statsbidrag återstår alltför små marginaler för att möta ökande pensionskostnader och investeringar för att utveckla USÖ. De ekonomiska och personella resurserna måste utnyttjas bättre.

För det fortsatta utredningsarbetet vill vi särskilt peka på några för oss viktiga delar.

  • En ny förvaltningsorganisation måste stödja och stärka de politiska mål som regionbildningen syftar till. Vi ser också behov av starkare samarbete och samverkan inom sjukvårdsregionen. Den nya organisation, dess resursfördelningsmodell och stödsystem måste underlätta också ett sådant fördjupat samarbete.
  • Patientens fokus är centralt. Det ska vara lätt och enkelt för patienten att få kontakt med vården, att få rätt vård och att få rätt, tydlig och enkel information från vården.
  • Verksamheterna måste få väl fungerande stödsystem med utgångspunkt från verksamheternas behov.
  • Det måste finnas tillräcklig analys- och utvärderingskapacitet både i en ny hälso- och sjukvårdsförvaltning samt i ledningskansliet. Det är viktigt för att rätt bedöma kvalitet och resultat samt bedöma resurs- och utvecklingsbehov.
  • Systemet/regelverket för att fördela resurser måste vara tydligt och transparent och tydligt kopplat till de politiska prioriteringarna.

 

Alliansen

Ola Karlsson (M), Hanne Alvner (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundqvist (KD) och Torbjörn Ahlin (C)

Annonser

Bildän