Arkiv för kategori: Motioner

Motion: Utveckling av Örebros flygplats

Motion

Örebro den 6 februari 2014

Örebro flygplats är viktig för vår region. Den underlättar för företagen att nå kunder, leverantörer och partners över hela världen. Flygplatsen gör det möjligt att snabbt leverera varor och för internationella företag att snabbare nå dotterbolag här i länet och regionen. Flygplatsen gör det också lättare för våra medborgare att snabbt och enkelt nå ett stort antal turist-mål. Örebro flygplats ägs av Landstinget, Örebro, Karlskoga och Kumla kommuner tillsammans.

För att flygplatsen ska fortsätta utvecklas måste den vara konkurrenskraftig både vad gäller service och kostnader.
Nu planeras en utbyggnad av banan för att göra det möjligt för riktigt stora fraktflygplan att starta. I samband med detta behöver flygledar-verksamheten förbättras. Det sägs att det behöver byggas ett nytt, högre flygledartorn, vilket skulle kräva stora investeringar.

Det utvecklas nu nya och andra tekniska lösningar. Örnsköldsviks flygplats flygleds nu via ett fjärrstyrt flygledartorn där personalen sitter i en kontorslokal i Sundsvall. Flygplatsen övervakas via kameror och sensorer vilka ger bättre överblick och kontroll än vanlig teknik, se bilagd artikel i SvD.

Allt bygger på ett nytt system som Saabs tekniker utvecklat ihop med LFV, det verk som svarar för flygtrafikledningen i Sverige. Principen för systemet är rätt enkel. I stället för att ha ett vanligt flygledartorn sätter man upp ett kameratorn. Från tornet har kamerorna full täckning över flygplatsen och sedan förs bilderna via ett datanät över till flygledarna som kan sitta nästan var som helst.

Tekniken ger möjlighet att sänka kostnaderna för flygledartjänster.
Landstinget borde därför via sitt ägande i flygplatsen, pröva möjligheterna att genom denna nya tekniska lösning, sänka kostnaderna och öka säkerheten vid länets flygplats.

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta

– Att via landstingets ägande i Örebro läns flygplats utreda möjligheterna att med hjälp av ny teknik sänka kostnaderna och höja säkerheten för flygledartjänster.

Ola Karlsson (M)

Svante Gyrulf (M)

Annonser

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Inför samlingsfaktura och e- faktura.

Det ska vara enkelt att betala för besök inom sjukvården och tandvården.

Idag kan man betala med bankkort, kontanter och/ eller få en faktura hemskickad efter besök hos Örebro läns landsting. Hantering av kontanter, korttransaktioner tar mycket tid för medarbetare inom såväl sjukvård som tandvård.

Om patienten får månadens patientavgifter samlade på en faktura en gång per månad skulle det förenkla för patienter och medarbetare.  På så sätt kan även högkostnadsskyddet uppdateras per automatik och tidsödande stämpling av högkostnadskort respektive utfärdande av frikort behövs ej längre.

Utvecklingen går snabbt i samhället och många företag och myndigheter använder sig av elektroniska fakturor för att underlätta administrativa rutiner

Landstinget Gävleborg har infört denna tjänst.

E-faktura innebär att man får en faktura elektronisk till sin internetbank. En e-faktura innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Patienten betalar via sin internetbank och kan där även välja autogiro för kommande betalningar från en viss betalningsmottagare, i detta fall Örebro läns landsting.

Örebro läns landsting använder sig av elektronisk fakturering gentemot leverantörer och uppdragsgivare för att spara både tid och papper. Detta är även viktigt ur miljösynpunkt

Med införande av e- faktura, minskar behovet av betalning med kort och kontanter och vid övergång till generell fakturering slipper landstinget de höga kostnader som kontant- och korttransaktioner innebär. Ur säkerhetsynpunkt för våra medarbetare är det önskvärt att betalning med kontanter fasas ut.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–         Göra det möjligt för patienter som söker sjukvård eller tandvård inom Örebro läns landsting att erhålla samlingsfaktura och göra det möjligt att få den levererad elektroniskt till sin internetbank, sk.  e- faktura.

 

Hanne Alvner (M)                                       

                

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Gör det möjligt för patienten att köpa frikort i förväg.

 

Vi ska underlätta för våra patienter i deras kontakter med sjukvården.

Från årsskiftet kan hallänningar som besöker vården ofta köpa frikort i förväg. Tanken är att förenkla för framför allt kroniker, exempelvis njursjuka, och andra som söker vården ofta.  

Patienten slipper köa vid kassan för att betala och få stämplar i högkostnadskortet. Man slipper också spara kvitton från tidigare besök.

Möjligheten att förköpa frikort för patienterna skulle också underlätta för medarbetarna i vården. Det skulle minska den administrativa bördan då mycket tid går åt till betalningar och stämpling av högkostnadskort.

Såväl landstinget Gävleborg som Västra Götalandsregionen har också infört förköp av frikort för sina patienter. Patienterna i Östergötland har haft denna möjlighet sedan 2001. I Östergötland kan patienterna också välja att delbetala detta på 5 eller 10 månader.

Förköp av frikort skulle spara tid fram till dess att landstinget infört digital incheckning och e- faktura. Med e- fakturering kan högkostnadsskyddet uppdateras automatiskt och patienten slipper hålla reda på stämpelkort och frikort.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–          Göra det möjligt för patienterna i Örebro läns landsting att förköpa frikort samt att det ska vara möjligt att välja delbetalning av tjänsten om patienten önskar under en övergångsperiod tills att Örebro läns landsting infört samlingsfaktura och e- fakturering.

 

Hanne Alvner (M)                                       

Örebro den 22 januari 2014

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Digital incheckning förenklar i vården.

Det ska vara enkelt att besöka sjukvården och tandvården. 

Digital incheckning skulle underlätta för både patienter och medarbetare. Patienten meddelar sin ankomst genom att knappa in sitt personnummer i en incheckningsterminal vårdcentral, folktandvård, sjukhus, dvs den vårdinrättning man besöka.

Digital incheckning är en tilltalande lösning som sparar tid och resurser för vårdens medarbetare. I stället kan medarbetarna lägga mera tid på att hjälpa och behandla patienterna.

Flera landsting har infört eller har påbörjat införandet av självincheckning. Landstingen Gävleborg och Värmland är igång och Blekinge har tagit beslut om införande.

På Blekingesjukhuset i Karlskrona har landstinget valt att satsa på särskilda ungdomsanställda som under en övergångsperiod kommer att hjälpa till vid terminalerna och på så sätt underlätta för de patienter som känner sig osäkra första gången de provar att checka in digitalt.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–          Införa digitala incheckningssystem för besök inom såväl sjukvård som tandvård i Örebro läns landsting.

 

Hanne Alvner (M)                                       

Örebro den 3 september 2013

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

 

Motion – Tanka bussen på banken!

Det måste vara enkelt att ta bussen eller tåget i vårt län. En viktig del i det är att det är lätt att köpa biljett och att ”tanka” rabatt- eller periodkort med pengar.

 

Det finns olika rabattkort och betalningsmöjligheter för den vill åka med Länstrafiken.

Vid en inventering av de möjligheter som finns, visar det sig att man kan tanka rabattkortet med betalkort, både på bussen eller via nätet, men att kortet inte är laddat med pengar förrän nästa dag om det sker via nätet. Man kan också köpa en mobilbiljett via appen, men det kräver att internetuppkopplingen fungerar precis när resan påbörjas.

 

Jag tycker därför att det vore bra om resenärerna hade möjlighet att tanka sina rabattkort via mobilen och internetbanken. Det finns tjänster som bank i mobilen, bank – id / e- legitimation, vilket skulle göra det ännu enklare för  våra resenärer.  Med några knapptryckningar och ett besked i form av en sifferkod via sms, kunde man på ett säkert sätt ladda sitt rabattkort med pengar utan att behöva ha tillgång till ett betalkort/ kreditkort eller Internet-uppkoppling vid restillfället. 

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–         Utveckla betaltjänsten hos Länstrafiken till att också omfatta möjligheten att snabbt ladda rabattkortet via både Internetbank och Bank i mobilen.

 

Hanne Alvner (M)                                       

Örebro den 23 april 2013

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Gör det möjligt att läsa den egna journalen i datorn.

Den sista tiden har media rapporterat om flera fall där sjukvårdspersonal gjort sig skyldiga till journalintrång.

Det är bra att logglistor förs och att Örebro läns landsting utför kontroller av vem och vilka som läser journaler för att förhindra och upptäcka lagbrott.

Som ett led i att förbättra och stärka patientens delaktighet i sin behandling menar vi att det är lämpligt att landstinget gör det möjligt för den enskilde att kunna läsa sin journal i datorn.

Detta kan göras möjligt via ”Mina vårdkontakter” för den som fyllt 18 år och har E- legitimation.

Via ”Mina vårdkontakter” ska det också vara möjligt för patienten att beställa journalkopior som utdrag ur logg-listorna för att på så sätt kunna se vilka som läst den egna journalen.

I Uppsala läns landsting har man sedan november 2012 gjort det möjligt för patienten att läsa sin journal i datorn. Patienterna har också rätt att få tillgång till logglistor över vilka som tagit del av deras journaluppgifter.

Vi föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

– Den patient som har ett konto i Mina vårdkontakter och är skriven i Örebro län ska kunna läsa sin journal i datorn.

– Att ge patienten möjlighet att beställa journalkopior samt logglistor över vilka som läst den egna journalen via Mina vårdkontakter.

Hanne Alvner (M)                                                         Ola Karlsson (M)

Nora den 22 november 2012

Motion

Till Örebro läns landsting

Fokusera på hälsa

Landstingets verksamheter har kommit långt i sitt folkhälsoarbete och jobbar aktivt med hälsa och förebyggande åtgärder.

Unga människor i dagens samhälle, inte minst i vårt eget landsting, behöver förändra sin livsstil för att undvika sjukdomar som diabetes och högt blodtryck. När det gäller folkhälsa är det viktigt att skapa positiva tankebanor för att hjälpa människor till dessa förändringar.

Här har primärvården en viktig roll att fylla. I flera andra landsting kallar man vårdcentralerna för hälsocentraler.

Jag har frågat människor på några av dessa orter hur de upplever orden ”vård” respektive ”hälsa” och genomgående får ordet ”hälsa” flest positiva omdömen.

Genom detta namnbyte tvättar vi bort ”sjukstämpeln” och skapar just den positiva bild som skulle kunna hjälpa flera människor förändra sin livsstil och börja motionera och leva sundare.

Med anledning av detta föreslår jag

att

Örebro läns landsting byter namn på landstingets vårdcentraler och kallar dem hälsocentraler och genom detta namnbyte skapa ett större fokus på det friska och hälsosamma livet.

Hanne Alvner (M)

Nora den 11 april 2012

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion

Långa väntetider och köer är ett konstant problem i Örebro läns landsting, vilket inte är acceptabelt. Vården ska vara tillgänglig för länets alla patienter och arbetet för ökad tillgänglighet och köfri sjukvård måste fortsätta. Det är därför viktigt med nytänkande och tillämpning av nya arbetsmetoder.

I dag är patienten i första hand hänvisad till allmänspecialister och distriktsläkare i primärvården, som i sin tur måste skriva en remiss till specialistsjukvården då de bedömer att patienten är i behov at specialistsjukvård. Genom att låta specialistläkare från länets tre sjukhus tjänstgöra regelbundet på länets vårdcentraler kan tillgängligheten förbättras då läkaren istället finns nära patienten, samtidigt som administrativt arbete rörande remisshanteringen kan undvikas(, så länge Örebro läns landsting väljer att ha kvar remisstvånget till specialistsjukvården.)

All specialistvård kan givetvis inte utföras på vårdcentralerna, men väl en första konsultation och också en del efterkontroller.

Också ur miljöaspekt är det rimligt, då många patienter åker långt för att komma till något av länets sjukhus.

Med anledning av detta föreslår jag

att

Örebro läns landsting utreder möjligheten att låta patienter träffa specialistläkare på sin vårdcentral.

 

Hanne Alvner

Hanne Alvner (M), ledamot i landstingsfullmäktige, vill att alla landstingspolitiker ska få läsplattor.
– Genom att introducera läsplattor istället för pappershandlingar skulle landstinget kunna minska negativ miljöpåverkan, anser hon.

Hanne Alvner från Nora har lämnat in sitt förslag som en motion till landstingsfullmäktige.
– Örebro läns landsting ska sträva efter att minska negativ miljöpåverkan i alla avseenden, och läsplattor istället för pappershandlingar skulle vara ett steg i rätt riktning, säger hon i ett pressmeddelande.

Kan spara porto
– Genom att introducera läsplattor istället för pappershandlingar skulle landstinget kunna minska negativ miljöpåverkan till följd av pappersanvändning samtidigt som pengar kan sparas in på bland annat papper, kuvert och porto, säger hon.
Systemet infört på andra håll
I Bengtsfors i Dalsland använder kommunen sedan höstas en Ipad-app för distribuera politiska handlingar.
Även i Halmstad har 30 politiker fått en Ipad för att läsa handlingar.(NA)

Nora den 28 februari 2011

Motion

till landstingsfullmäktige i Örebro läns landsting

Hemdialys förbättrar livskvalitén för njursjuka

Jag har uppmärksammat att det finns ett uttalat missnöje i norra länsdelen vad gäller dialysbehandling. Personer som är bosatta i den norra delen av Örebro län får i dagsläget sin behandling vid Karlskoga lasarett. Det innebär för många en lång resa som ofta måste göras med sk. sjukresa via Örebro och som därmed tar lång tid. Dialysbehandlingen i sig tar mycket tid och i kombination med långa sjukresor blir det ofta mycket svårt för patienterna att få ihop livspusslet. Tre resor per vecka krävs normalt för denna nödvändiga, livsuppehållande behandling.

I Karlskoga pågår ett försöksprojekt, vilket delvis drivs tack vare frivilligt arbete av personal på dialysenheten.

Projektet går ut på att man med hjälp av modern mobil dialysutrustning kan låta personer med behov av dialys genomföra dialysen i sitt hem, helt på egen hand. Sjukvårdpersonal behöver bara kontrollera då och då.

Teamet vid Karlskoga dialysenhet har under lång tid uppmärksammat denna möjlighet till hemdialys och påtalat behovet.

När en av patienterna knuten till dialysenheten i Karlskoga påtalade möjligheten bestämde sig personalen för att ta saken i egna händer och startade en provverksamhet med stöd från dialysenheten.

Nu har man kommit så långt i försöket att det blivit dags för patienten att få hem utrustningen och påbörja hemdialysen.

Detta gör det möjligt för människor som är beroende av dialysbehandling att leva ett betydligt mer normalt och fritt liv.

Detta tycker jag som moderat är väldigt bra.

Jag vill därför föreslå Landstingsfullmäktige besluta

Att

Örebro läns landsting prövar med att erbjuda hemdialys till de som har möjlighet att själva hantera den utrustning som krävs för att genomföra behandlingen i hemmet.

Hanne Alvner (M)