Arkiv för kategori: Interpellation

Vad händer i psykiatrin?

Till Landstingsstyrelsen

Det kommer flera signaler om att alltför många får vänta alltför länge på vård i vårt Landsting. Det gäller också psykiatrin. Det är djupt oroande. Den som är sjuk ska ha rätt att få vård och behandling i rimlig tid. Det ska gälla även de som har ont i själen.

Enligt Landstingets uppföljningsportal har antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling inom psykiatrin mer än fördubblats det senaste året. För samtliga patienter är det en ökning från 204 februari 2013 till 455 i februari 2014. För barn och unga vuxna ökar antalet långväntare från 81 till 194 under samma period. Av dessa är det nästan 70 som väntat mer än ett halvår på behandling.

I rapporten: Varför kommer inte patienten (121126) redovisades att ett mycket stort antal behandlingstillfällen inom BUP inte utnyttjades. Rapporten visade att det finns en stor potential i att våra duktiga behandlare skulle kunna behandla betydligt fler patienter. Det är extra viktigt att unga som har ont i sj älen får hjälp snabbt. Den snabba och kraftiga ökningen av väntande till behandling inom psykiatrin är djupt oroande. Jag vill därför att Landstingsstyrelsen pånästa möte ges information om utvecklingen inom psykiatrin.

Jag vill att styrelsen särskilt ges svar på följ ande frågor:

  • Vilka är orsakerna till den kraftiga ökningen av antalet patienter som får vänta länge?
  • Vilka åtgärder har vidtagits för att patienter snabbare ska få behandling?
  • Vilka ytterligare åtgärder planeras för att kunna ge behandling snabbare?
  • Hur stor del av behandlarnas tillgängliga tider används?

Örebro den 27 mars 2014

Ola Karlsson
Oppositionsråd (M)
Orebro läns landsting

Annonser

Ola Karlsson moderat landstingsråd, uppmärksammas idag i media (Kuriren, NA, P4 Örebro) då Tebladet, landstingets egna tidning, brustit i sin rapportering av budgeten. Endast majoritetens budget har presenteras och inte en rad om oppositionens budget finns med som kommentar.

– Det finns ingen anledning för landstinget att ge ut en politisk pamflett på skattebetalarnas bekostnad. Om en tidning ges ut bör den antingen enbart ge verksamhetsinformation eller också spegla det demokratiska arbetet ur mer än en snäv partivinkel. Därför ställer jag en interpellation, skriftlig fråga till landstingsordförande Marie Louise Forsberg Fransson, säger Karlsson.

______________________________________________________

Interpellation

Från Tebladet till (S)-bladet

Landstinget ger ut en tidning, Tebladet, som ska ge information om landstingets verksamhet. Vissa nummer vänder sig till enbart anställda och andra nummer även till allmänheten. Tidigare har tidningen sagt sig vara en ”..fri, partipolitiskt och fackligt neutral tidning.”

Tebladet ger bra information om aktuella sjukvårdsfrågor och andra frågor kopplade till landstingets verksamheter.

Men när det gäller redovisningen av landstingets politiska verksamhet har Tebladet mer och mer övergått till att bli majoritetens megafon. I det senaste numret redovisas enbart majoritetens förslag till budget, om oppositionens budgetförslag nämns ingenting. Det känns som ett mer korrekt namn på tidningen skulle vara (S)-bladet. Man kan fråga sig om det beror på att det nu är mindre än ett år fram till nästa val och eventuella krav på objektivitet och opartiskhet då får stryka på foten.

Det finns, enligt min uppfattning, ingen anledning för landstinget att ge ut en politisk pamflett på skattebetalarnas bekostnad. Om en tidning ges ut bör den antingen enbart ge verksamhetsinformation eller också spegla det demokratiska arbetet ur mer än en snäv partivinkel.

Jag vill därför ställa följande fråga

– Vilka åtgärder avser du vidta för att se till att Tebladet i fortsättningen ger en bred spegling av det demokratiska arbetet och inte fortsätter vara en maktens megafon?

Örebro den 24 maj 2013

Interpellation

Till

Marie-Louise Forsberg – Fransson,

Landstingsstyrelsens Ordförande

Situationen med hyrläkare i Örebro läns landsting är ohållbar. I dagsläget saknas ca 40 fast anställda läkare i primärvården. Detta leder till bristande kontinuitet i vården. Tryggheten och förtroendet för vården försvinner när patienten inte får träffa samma läkare vid sina besök. Det är ett resursslöseri med läkarens kompetens som drabbar enskilda patienter.

Många väljer att arbeta som hyrläkare för att man vill ägna sig åt det man utbildat sig till, nämligen att ta hand om sjuka människor. Fast anställda distriktsläkare har tunga administrativa arbetsbördor och ska också handleda läkarstudenter. Många distriktsläkare upplever att de inte har något inflytande över styrningen och processerna inom primärvården.

Hyrläkare kan inte handleda våra läkarstudenter. Bristen på handledning kan bli bekymmersam om Örebros läkarstudenter måste söka handledning i andra landsting. Detta kan innebära att läkarstudenterna inte väljer Örebro läns landsting som arbetsgivare i framtiden.

I november 2012 lade SKL upp ett mål för hyrläkare: ”Behovet av långsiktiga bemanningslösningar från bemanningsföretag ska ha avvecklats senast under år 2016. Delmålet är att halvera kostnaderna för bemanningsföretag under 2014 i förhållande till år 2011”.

Detta har resulterat i att Jämtlands läns landsting väljer att inte anställa hyrläkare fr.o.m. juni 2013. Jämtlands läns landsting förväntas spara 10 miljoner under 2013. Beslutet har resulterat i att fem distriktsläkare har sagt upp sig i landstinget.

Det är ett drastiskt beslut och det drabbar patienterna.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande:

–         Vilka strategier har du vidtagit för att säkerställa kontinuiteten för våra patienter inom primärvården?

–         Hur avser du att göra Örebro läns landsting så attraktivt att distriktsläkare väljer fast anställning framför hyrläkaruppdraget i vårt län?

 

Hanne Alvner

Oppositionsråd (M)

Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson

Trafikfrågor har blivit en viktig del av landstingets verksamhet. Vårt landsting är involverat eller kan komma att bli involverat, i en lång rad trafikprojekt som berör ibland bara vårt län och i andra fall även andra län och landsting, ex.
Citybanan i Stockholm
Merkoll, förbättrad kollektivtrafik i länet
Tågtrafik i Mälardalen genom MÄLAB.
Tågtrafik i Bergslagen, genom TIB.
Tågtrafik mot Karlstad och Norge.
Tågtrafik Karlstad- Borlänge.
Tåg från Västra götaland.
Busstrafik Karlstad-Örebro, tåg på gummihjul.
Tåg Nora-Laxå den sk. Länspendeln.
Mm, mm

Projekten kan komma att leda till stora investeringar, stora borgensåtaganden och stora driftskostnader. Därför är det viktigt att tidigt få grova kalkyler och redovisningar för att ur ett landstingsledningsperspektiv kunna värdera de olika projekten och engagemangen, så att de också kan värderas mot nödvändiga investeringar och satsningar i sjukvården.

Jag och andra från Alliansen har från januari i år, både i Hälso- och ekonomiutskottet och i Landstingsstyrelsen efterlyst en samlad redovisning som i grova drag visar vad olika projekt kan komma att kosta såväl investeringsmässigt som driftsmässigt. Enligt min uppfattning är en sådan samlad redovisning nödvändig för att kunna värdera olika projekt både mot varandra och mot satsningar i sjukvården. Det är också en nödvändig ingrediens i arbetet med budget och verksamhetsplan för kommande år.

Jag vill därför fråga: Hur ser, vid en grov bedömning, investeringsbehov och kostnadsuppskattningar ut för ÖLL i de olika trafikprojekt som ÖLL på olika sätt är involverade i?

Örebro den 10 september 2012
Ola Karlsson

Interpellation till Marie-Louise (S)

Interpellation till Marie Louise (S)

Interpellation till Robert Mörk

Interpellation till Marie-Louise Forsberg-Fransson