Arkiv för kategori: Hanne Alvner

– 30-timmars arbetsvecka skulle slå mycket hårt mot sjukvården i Örebro län. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Landstinget med anledning av en rapport han presenterar idag. 1,1 miljarder mindre i skatt till Landstinget samtidigt som kostnaderna för sjukvården skulle öka med miljardbelopp. Det förutsätter dessutom att det skulle gå att hitta de ytterligare 250 läkare som skulle behövas, bara för sjukvården i Örebrolandstinget.

– Trots att Sverige behöver fler som arbetar så går tre av fyra vänsterpartier till val på att vi ska arbeta mindre. (Mp)s, (V)s och (Fi)s krav på arbetstidsförkortning, med bibehållen lön, riskerar utsätta Sverige för ett jobbexperiment som drabbar välfärden och sjukvården.

– En arbetstidsförkortning slår mot sjukvården på tre olika sätt.

  1. Skatteinbetalningarna till Landstinget minskar. Ett minskat antal arbetstimmar minskar produktionen av varor och tjänster och därmed underlaget för inkomstskatt. 30-timmarsvecka innebär ca 1,1 miljarder i mindre skatt till Örebrolandstinget.
  2. Sjukvården måste ersätta bortfallet av arbetade timmar. Fler måste anställas eller vård köpas. Det blir en ökad kostnad för att producera exakt samma verksamhet som innan kortad arbetsvecka. För sjukvården är värdet av bortfallet ca 900 miljoner och för landstingets övriga verksamhet 400-600 miljoner kronor.
  3. Vem ska operera den sjuka? Det finns ingen kö av arbetslösa läkare eller sjuksköterskor som väntar på att rycka in och täcka behovet av 250 läkare, 90 AT- och ST-läkare och drygt 900 sjuksköterskor. Och det tar tid att utbilda fler, ca 11 år för en färdig specialist-läkare.

– Sverige och Örebrolandstinget har inte råd med dyra vänsterexperiment. Ska socialdemokraternas misslyckande med att ge sjuka vård i tid kunna rättas till, behövs fler läkare i vården och inte färre, avslutar Ola Karlsson.

Annonser

Bild

Tyvärr leder vården ibland till skador. Varje år inträffar omkring 100 000 undvikbara vårdrelaterade skador i landet, varav cirka 3 000 leder till dödsfall. Vårdskadorna beräknas orsaka 600 000 extra vårddygn i landet. Antalet invånare i vårt län motsvarar ungefär 3 % av Sveriges befolkning. Det skulle alltså innebära att ca 3000 undvikbara vårdrelaterade skador drabbar patienter i länet, samt att omkring 90 av dessa avlider till följd av vårdrelaterade skador eller infektioner. Örebro läns landsting gör varje år en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, och i 2013 års version framgår det att antalet patientrelaterade avvikelser ökar, och har gjort så under en längre tid. Under 2013 anmäldes närmare 5000 sådana avvikelser inom landstinget. Det är en ökning motsvarande 11 % jämfört med 2012. År 2009 rapporterades knappt 1500 avvikelser. Avvikelserna handlar oftast om vårdrutiner, läkemedelshantering, behandling, fallolyckor och journalhantering.

Ökningen kan givetvis bero på att vårdpersonalen blivit bättre på att rapportera avvikelser, men oavsett vad ökningen beror på kvarstår problemet: allt för många skadas i vården helt i onödan.

Här har politiken ett stort ansvar. Vi vill att vården i Örebro läns landsting ska ha väl utvecklade system och rutiner så att patienter inte utsätts för t.ex. felbehandlingar eller felmedicinering. Vi vill att personalen ska ges bättre förutsättningar och verktyg att arbeta förebyggande med vårdrelaterade skador och infektioner. En god arbetsgivare är lyhörd gentemot sina medarbetare. Det är trots allt medarbetarna ute i verksamheterna som bäst ser bristerna och därför måste få vara delaktiga i det kontinuerliga säkerhets- och utvecklingsarbete som behöver bedrivas. Istället för att leta syndabockar måste öppenhet råda och utrymme för förändring finnas. Vi vill att ett långsiktigt säkerhetsarbete för att minimera risken för vårdrelaterade skador och infektioner ska bedrivas i hela landstinget. Karlskoga lasarett är ett väldigt gott exempel på bra sådant arbete.

Vår målsättning är att ingen patient ska behöva drabbas av undvikbara vårdrelaterade skador och infektioner!

Nya liv till världen, botade sjukdomar och bättre livskvalitet är några av de viktigaste resultaten av Örebrolandstingets verksamheter 2013.

Sjukvårdens många duktiga medarbetare gör ett fantastiskt arbete för att dygnet runt erbjuda en sjukvård av världsklass. Fler sjukdomar kan botas eller behandlas, nya behandlingsformer utvecklas och nya mediciner finns tillgängliga i vården.
När vi i dag i landstingsfullmäktige tar beslut om årsredovisningen för 2013 finns det därför mycket att glädjas åt. Med Allians-regeringen har också sjukvården fått rejält mer resurser än när (S) styrde landet. 2013 fick vårt landsting knappt en halv miljard kronor mer i statsbidrag än år 2006. Och skatteintäkterna till landstinget har därutöver ökat med drygt 1 150 miljoner kronor under samma tid. Genom att fler arbetar, en av Alliansens medvetna satsningar, har resurserna till sjukvården ökat. Läs hela inlägget här »

Moderaterna i landstingets fyra förstanamn spikade!

Det viktigaste är att garantera att sjuka kan få vård i tid, säger Ola Karlsson, oppositionsråd och toppnamn på västra listan. I dag är det allt för många sjuka i vårt län som får vänta allt för länge på besök och nödvändig behandling.
–För att klara det krävs skarpa åtgärder. Vi vill anställa fler läkare, Vi vill frigöra tid, så att läkare och sköterskor kan ägna sin tid åt att möta patienter, och inte måste ägna sig åt byråkrati och administration och vi vill ha bättre IT- och stödsystem så att vi underlättar arbetet för vårdens duktiga medarbetare.
–Under dagens socialdemokratiska ledning växer köerna även till psykiatrin. Det är ett stort misslyckande. Även den som har ont i själen måste kunna få vård i tid.

–Nytänk behövs på vårdcentralerna, vi måste göra det mera attraktivt att arbeta med första linjens sjukvård, säger Hanne Alvner, oppositionsråd och toppnamn i norra länet.
–Lyssna till vårdens medarbetare, de har idéerna som kan förändra den vårdcentral de arbetar på, för att uppnå såväl bättre trivsel som bättre vård för patienterna.
–Vi måste se över regelverken och göra det möjligt att öppna eget i också i vårt län, något socialdemokraterna kraftigt motarbetar. Kvalitet är det viktiga, inte vem som står för vården.

–Jag vill förbättra vården för de äldre. Det är extra viktigt när vi blir fler och fler äldre i vårt län, säger Calill Ohlson moderat toppnamn i södra länsdelen.
–Ge de äldre en egen telefonlinje att ringa till som är öppen mellan kl. 8.00 och 18.00 där de kan framföra sina problem. Inför vårdcoacher på sjukhusen för att hjälpa de mest sjuka äldre. Det fungerar i Stockholm, ger bättre livskvalitet, ökar tryggheten och ger bättre sjukvård.
–Jag vill samordna privat och landstingssjukvård för att nå fram till fler berörda. Privatläkare motarbetas i vårt län. Jag vet inte varför socialdemokraterna säger nej. Det borde vara självklart att lära av goda exempel i alliansstyrda landsting.

–Det är helt nödvändigt att utveckla USÖ, säger Katarina Tolgfors, toppkandidat på Örebrolistan. Universitetssjukhuset är motorn i länets sjukvård. USÖ behöver sälja mer högspecialiserad vård både för att klara kompetensen och för att locka de riktigt duktiga nya medarbetarna till vården.
–Jag är orolig över att socialdemokraterna drar ner investeringarna i ny medicinsk teknik så mycket. Ska USÖ ligga i utvecklingens framkant, vilket är nödvändigt för ett universitetssjukhus, är investeringar i ny medicinsk teknik mycket viktigare än (S)s satsningar på vindkraft.

En dag i vårdens skor

Hanne har gått i vårdens skor på Nora Vårdcentral. Intressant att följa flödet i patienttelefonen en måndag förmiddag. Ca 100 patientkontakter med bokning av besök eller råd om egenvård. Därefter fick Hanne vara med när flera patienter med besvärliga bensår fick såren omlagda. Distriktssköterskor har många arbetsuppgifter och är en viktig arbetsgrupp för att vårdcentralerna ska kunna fungera bra. Det är viktigt att vara ute i landstingets verksamheter och ta del avv det fantastiska arbete som utförs varje dag.

Nu har sammanställningen för uppnådda resultat i Kömiljarden för 2013 redovisats.

Det är nedslående läsning i synnerhet för alla patienter som köar till behandling eller operation i Örebro läns landsting.

Vårt landsting ligger på plats 16 av 21 i Sverige, Örebro läns landsting fick mindre än 8,5 miljoner av den totala kakan. En summa som med bättre prioriteringar från den socialdemokratiska majoriteten kunde ha varit 30 miljoner. Örebro läns landsting borde ha fått 30 miljoner enligt beräkningar baserat på folkmängd. Då hade landstinget kunnat erbjuda ännu fler patienter behandling eller operation i rimlig tid.

I majoritetens budget för 2014 framgår det tydligt att de styrande inte har någon tilltro till medarbetarna i landstingets verksamheter, då men helt enkelt valt att inte räkna med några pengar från kömiljarden.

En budget ska visa vilka förväntningar som finns på verksamheterna under budgetåret och majoriteten har alltså budgeterat helt i linje med vad man tror; nämligen att verksamheterna inte heller under 2014 klarar att hantera köerna och vårdbehovet i landstinget.

7 av 21 landsting och regioner fick mer än 50 miljoner vardera. En av de som fick mest pengar var Region Skåne med drygt 165 miljoner.  Gemensamt för mer än hälften av de landsting/ regioner som fick mest pengar är att de är moderatstyrda.  De klarar att låta patienten söka vård utan remiss och erbjuder även behandling och operation inom kömiljardens tidsgräns om 60 dagar. Generellt får Moderat-styrda landstingen/ regionerna mera pengar från kömiljarden än de S- styrda.

Moderaterna och Alliansen i Örebro läns landsting har stor tilltro medarbetarna.

Vår budget är en prognos över de förväntningar vi har på landstingets verksamheter under 2014. Därför har vi budgeterat med ersättning från kömiljarden. Vi satsar även 10 miljoner riktade att jobba bort köerna, så att vi kan komma vidare och börja se framåt.

Vi tror att medarbetarna mår bättre av att slippa mötas av frustrerade patienter som ringer och frågar när det är deras tur att få behandling. Arbetsglädjen växer om man har möjlighet att se framåt och det är lättare att se möjligheterna om man slipper en ryggsäck i form av operationsköer och långa väntelistor.

Vi i Alliansen vill vrida klockan rätt, så att vi är i tid och att våra patienter i Örebro läns landsting får vård i rätt tid.

Hanne Alvner (M)     

Oppositionsråd, Örebro läns landsting

Det finns ingen röd tråd i den rödgrönastyrningen!

Under landstingsstyrelsen den 4:e mars diskuterades bland annat Den röda tråden, en revisionsrapport (granskning) av hur landstingsfullmäktiges mål når klinikernas verksamhetsplan. Granskning visar att det fullmäktiges (S, V och MP) mål är alldeles för många och otydliga.

Se pressmeddelande från Alliansen nedan och NA:s ledares kommentar angående detta.

Lyssna på revisionen – och gör som de föreslår. Det säger Alliansens oppositionsråd i en kommentar till dagens beslut i Landstingsstyrelsen om revisionens rapport Den röda tråden.

Revisionsrapporten heter Den röda tråden och handlar om granskning av Landstingets målstyrning. En enig revision, under ledning av en socialdemokratisk ordförande, pekar på mycket stora och grava  brister i (S), (V) och (Mp)s målstyrning av Örebro läns landsting. ”Det saknas beslut som konkretiserar målen och som anger vem eller vilka som har ansvaret för att målen blir genomförda.”

I stället för att klaga på den eniga revisionen borde majoriteten lyssna och lära. Är målen otydliga och oklara och det inte anges vilka som har ansvaret blir det svårt att uppfatta och nå målen.

Majoritetens kritik mot att politiken inte fått delta i granskningen är obegriplig. Granskningen handlar inte om politiken förstår sina egna mål utan om verksamheterna får målen och ges möjlighet att förstå dem.

När man anger 4 olika mål för tillgänglighet till specialistvård: 90-90, 60-60, vårdgarantin samt; att det ska bli bättre vård i tid, är det uppenbart att det blir svårt att tolka vilket mål som gäller. (siffrorna anger max dagars väntan till besök hos specialistläkare respektive operation/behandling)

Landstinget måste nu få en bättre styrmodell, med färre och tydliga mål, så att det blir möjligt för verksamheterna att läsa ut och följa målen. Det måste också bli tydligt vem som ansvarar för att de olika målen nås. Då blir det bättre möjligheter för sjuka att få vård i tid.

För ytterligare information, kontakta:

Ola Karlsson (m)​ 073-831 31 15
Hanne Alvner (m)​ 070-485 49 15
Anna Ågerfalk (fp)​ 073-077 77 11
Ewa Sundkvist (kd) ​070-598 02 80
Torbjörn Ahlin (c)​ 073-842 74 54

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Inför samlingsfaktura och e- faktura.

Det ska vara enkelt att betala för besök inom sjukvården och tandvården.

Idag kan man betala med bankkort, kontanter och/ eller få en faktura hemskickad efter besök hos Örebro läns landsting. Hantering av kontanter, korttransaktioner tar mycket tid för medarbetare inom såväl sjukvård som tandvård.

Om patienten får månadens patientavgifter samlade på en faktura en gång per månad skulle det förenkla för patienter och medarbetare.  På så sätt kan även högkostnadsskyddet uppdateras per automatik och tidsödande stämpling av högkostnadskort respektive utfärdande av frikort behövs ej längre.

Utvecklingen går snabbt i samhället och många företag och myndigheter använder sig av elektroniska fakturor för att underlätta administrativa rutiner

Landstinget Gävleborg har infört denna tjänst.

E-faktura innebär att man får en faktura elektronisk till sin internetbank. En e-faktura innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Patienten betalar via sin internetbank och kan där även välja autogiro för kommande betalningar från en viss betalningsmottagare, i detta fall Örebro läns landsting.

Örebro läns landsting använder sig av elektronisk fakturering gentemot leverantörer och uppdragsgivare för att spara både tid och papper. Detta är även viktigt ur miljösynpunkt

Med införande av e- faktura, minskar behovet av betalning med kort och kontanter och vid övergång till generell fakturering slipper landstinget de höga kostnader som kontant- och korttransaktioner innebär. Ur säkerhetsynpunkt för våra medarbetare är det önskvärt att betalning med kontanter fasas ut.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–         Göra det möjligt för patienter som söker sjukvård eller tandvård inom Örebro läns landsting att erhålla samlingsfaktura och göra det möjligt att få den levererad elektroniskt till sin internetbank, sk.  e- faktura.

 

Hanne Alvner (M)                                       

                

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Gör det möjligt för patienten att köpa frikort i förväg.

 

Vi ska underlätta för våra patienter i deras kontakter med sjukvården.

Från årsskiftet kan hallänningar som besöker vården ofta köpa frikort i förväg. Tanken är att förenkla för framför allt kroniker, exempelvis njursjuka, och andra som söker vården ofta.  

Patienten slipper köa vid kassan för att betala och få stämplar i högkostnadskortet. Man slipper också spara kvitton från tidigare besök.

Möjligheten att förköpa frikort för patienterna skulle också underlätta för medarbetarna i vården. Det skulle minska den administrativa bördan då mycket tid går åt till betalningar och stämpling av högkostnadskort.

Såväl landstinget Gävleborg som Västra Götalandsregionen har också infört förköp av frikort för sina patienter. Patienterna i Östergötland har haft denna möjlighet sedan 2001. I Östergötland kan patienterna också välja att delbetala detta på 5 eller 10 månader.

Förköp av frikort skulle spara tid fram till dess att landstinget infört digital incheckning och e- faktura. Med e- fakturering kan högkostnadsskyddet uppdateras automatiskt och patienten slipper hålla reda på stämpelkort och frikort.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–          Göra det möjligt för patienterna i Örebro läns landsting att förköpa frikort samt att det ska vara möjligt att välja delbetalning av tjänsten om patienten önskar under en övergångsperiod tills att Örebro läns landsting infört samlingsfaktura och e- fakturering.

 

Hanne Alvner (M)                                       

Örebro den 22 januari 2014

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Digital incheckning förenklar i vården.

Det ska vara enkelt att besöka sjukvården och tandvården. 

Digital incheckning skulle underlätta för både patienter och medarbetare. Patienten meddelar sin ankomst genom att knappa in sitt personnummer i en incheckningsterminal vårdcentral, folktandvård, sjukhus, dvs den vårdinrättning man besöka.

Digital incheckning är en tilltalande lösning som sparar tid och resurser för vårdens medarbetare. I stället kan medarbetarna lägga mera tid på att hjälpa och behandla patienterna.

Flera landsting har infört eller har påbörjat införandet av självincheckning. Landstingen Gävleborg och Värmland är igång och Blekinge har tagit beslut om införande.

På Blekingesjukhuset i Karlskrona har landstinget valt att satsa på särskilda ungdomsanställda som under en övergångsperiod kommer att hjälpa till vid terminalerna och på så sätt underlätta för de patienter som känner sig osäkra första gången de provar att checka in digitalt.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–          Införa digitala incheckningssystem för besök inom såväl sjukvård som tandvård i Örebro läns landsting.

 

Hanne Alvner (M)