Arkiv för kategori: Debatt

Det gäller särskilt omhändertagandet av äldre med sammansatta och omfattande behov av vård och omsorg och som har många kontakter med olika vård- och omsorgsverksamheter.

Vården och omsorgen om äldre personer är uppdelad på två lagstiftningar (hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen), vilket fragmenterar vården för alla äldre personer med biståndsbeslut.

Kunskapsområdet geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar), har ingen tydlig roll inom äldrevården/-omsorgen, trots att äldre personer upptar en stor del av både primärvården och sjukhusvården samt hela den kommunala äldreomsorgen. Kompetensen inom kunskapsområdet geriatrik är mycket begränsad hos läkare och vårdpersonal.

I Socialstyrelsens rapport från februari 2012 beskrivs en stor brist på utbildning i geriatrik i hela vårdsektorn, trots att äldre personer utgör drygt hälften av landstingens primärvård och sjukhusvård och hela den kommunala äldreomsorgen.

Det behövs en satsning på en utveckling av specialistkompetenser i geriatrik och gerontologi (läran om åldrandet).

Ett exempel: av 12 316 sjuksköterskor som arbetar med äldre har bara 1,6 % vidareutbildning i geriatrik!

En studie av SKL visar att de multisjuka äldre var inlagda på sjukhus lika många gånger som de besökte vårdcentralen! Det väcker frågor om vården levereras på den mest effektiva nivån och vad som är bäst för individen.

De frigjorda resurserna från en enda förhindrad akutinläggning skulle räcka till ett antal primärvårdsbesök hos läkare, hemtjänsttimmar eller dagar i ett korttidsboende, Lägg därtill vinsten i livskvalitet till följd av att inte behöva åka in akut.

Christina Dicksen, Örebro (M)                                                     

Ledamot i Pensionärsrådet

Örebro läns landsting

Image

Annonser

Se över kostnaderna

Tänkvärd insändare. Har författaren möjligen läst vår budget? Om inte, så finns den här.

Det finns många utmaningar och mycket att göra inom sjukvården, att enbart höja skatten leder inte till bättre vård. För en bättre vård krävs nya idéer och tankesätt. Se våra 5 strategier, för en bättre hälso- och sjukvård!

LF LIVE: Extra roligt att vara moderat...

under budgetfullmäktige dag 2, när vår Lennart Carlsson får hela 7 repliker efter sitt anförande!

Vad sa Lennart?

– ”Socialdemokraterna visar verkligen att man har styrt landstinget i 95 år, hela majoritetens budget genomsyrar trötthet. Städa upp innan skattehöjning – man måste hushålla landstingets ekonomi som sin egen privatekonomi, skär ner på onödiga kostnader och försök och spara och hushålla med de pengar som man har. [….] Vi i Alliansen pekar ut de utmaningar, vilka strukturella förändringar vi kan göra för att effektivisera vården och därmed spara pengar. Genom ekonomiska satsningar idag, kan vi i framtiden få loss mer pengar genom strategiska och strukturella förändringar. Det förändrar inte enbart landstingets budget utan satsningarna ger patienten en tillgänglig och bra vård, medarbetare får tid till det de är bäst på – hjälpa människor!”

(S)-majoriteten höjer skatten med 50 öre meddelades idag på landstingsstyrelsen. Vi i Alliansen tycker inte att våra länsinvånare ska drabbas av dålig politisk (s)tyrning!

__________________________________________________

Debattartikel från dagens Nerikes allehanda.

__________________________________________________

I dag lägger vi i Alliansen fram förslag hur vi vill utveckla sjukvården i vårt landsting. Vi ser en rad utmaningar och problem som behöver hanteras bättre än idag.

Många sjuka får vänta för länge på vård. Fler äldre behöver bättre vård och omsorg. Alltför många skadas i sjukvården. Vårdens medarbetare tvingas arbeta för mycket med annat än patienter. Läkare flyr vissa vårdcentraler. USÖ behöver utvecklas.

Vårt landsting tillhör de sämre i landet när det gäller att ge sjuka vård i tid. Man ska inte behöva vänta mer än 90 dagar för att komma till läkare och sedan mer än 90 dagar till för att få nödvändig operation eller behandling. Vi i Alliansen vill därför införa vårdcoacher för de som har många besök på akuten, både för att ge bättre vård, men också för att avlasta akuten och skapa utrymme för snabbare omhändertagande.  Vi vill avskaffa remisstvånget för att korta vårdkedjorna. Vi vill köpa vård av andra när landstinget inte själv hinner ge vård i tid. Vi vill samverka mer i sjukvårdsregionen för att ge vård snabbare och av högre kvalitet. Vi vill se över stödsystem och administration så att läkare och sköterskor kan ägna mer av sin tid till patienterna. Ett mer öppet vårdval skulle locka fler läkare att arbeta i vårt län.

De kommande tio åren ökar antalet äldre (över 75 år) med nästan tio tusen personer. Det innebär en stor utmaning både för sjukvård och äldreomsorg. Vi i Alliansen vill därför starta ett geriatriskt centrum för att utveckla kunskapen om äldres sjukdomar och hur de äldre bäst ska hjälpas. Vi vill införa Seniorhälsa för att förebygga sjukdomar och tidigt kunna sätta in rätt behandling. Vi vill införa Vårdcoach för att ge mångbesökarna bättre vård och behandling. I dag är det många äldre som far illa när de åker mellan boende, vårdcentral, akuten och vårdavdelningar. Vården av dem måste bli bättre.

Vi i Alliansen vill att landstinget ska bli bättre på att arbeta förebyggande. Vi vill ha en nollvision för vårdrelaterade infektioner och undvikbara vårdskador. Det finns mycket att lära av Karlskoga sjukhus och deras framgångsrika kvalitetsarbete. De har sänkt andelen trycksår och arbetsskador fantastiskt mycket genom systematik, uppföljning och lärande. Fler läkemedelsgenomgångar, förebyggande av fallskador och trycksår minskar både lidandet för patienten och kostnaden för landstinget.

Vi i Alliansen vill utveckla Universitetssjukhuset som är motorn i länets sjukvård. Vi vill skapa utrymme för de mycket stora investeringar som väntar kommande år. Därför behövs ett överskott i landstingets ekonomi, både för att klara investeringar men även för att klara kommande ökningar av pensionskostnader. Vi vill satsa på ny medicinsk teknik så att sjukhuset kan ligga i den medicinska framkanten. Det är viktigt för att fortsätta vara ett Universitetssjukhus med läkarutbildning. Vi vill utveckla möjligheterna att sälja mer vård, både i sjukvårdsregionen men även utomlands. Det är viktigt för att nå tillräcklig volym så att vi säkrar den högspecialiserade vården och att USÖ fortsätter vara en intressant arbetsplats.

Vi i Alliansen ser att det är nödvändigt att stärka ledarskapet för att klara utmaningarna. Vi ser att det finns riktigt goda exempel att lära av, tex handkirurgen på USÖ, ortopeden i Lindesberg och kvalitetsarbetet i Karlskoga. Ett ledarskap som ser, lyssnar till och nyttjar alla medarbetare, skapar förutsättningar för hög produktion och kvalitet i vården samtidigt som medarbetare och patienter är nöjda.

Vi i Alliansen tror på ett öppet landsting. Öppenhet också för fler aktörer och för valfrihet för patienter. Vi är övertygande om att öppenhet kan locka fler läkare och vårdföretag till vårt län. Det skulle utveckla länet och sjukvården samtidigt som sjuka kan få vård snabbare än idag. Därför behövs ett nytt politiskt ledarskap. Det räcker med 95 år med (S).

Viktigt att behålla våra tre akutsjukhus ur kris- och katastrofsynpunkt.

Vi moderater vill behålla våra tre akutsjukhus ur flera aspekter. Patienterna får väldigt bra vård på alla våra tre sjukhus och många patienter uppskattar att få vård på ett mindre sjukhus som Karlskoga och Lindesberg.

Historien visar att när man stänger akuten på ett sjukhus, blir det svårare att rekrytera läkare, sjukhusets status sjunker, mister sin attraktivitet. Om det händer en stor trafik- eller tågolycka eller annan katastrof i norra eller västra Örebro län, är det väldigt långt till akutsjukhus i våra grannlandsting. Tjänstemän på olika myndigheter som planerar för hur olika scenarier kan se ut i händelse av katastrof menar att vi tänker rätt.

I framtiden när vi står inför hopslagning av regioner, är vi övertygade om att våra tre sjukhus och vårt län kommer att ha en bättre position genom att vi har tänkt framåt och behållit samtliga akutsjukhus.

Vi Moderater vill ha en effektiv sjukvårdsorganisation med god ekonomi utan skattehöjningar, men inte på bekostnad av Karlskoga respektive Lindesbergs lasarett.

 

Hanne Alvner (M)                                             

Ola Karlsson (M)

Oppositionsråd Örebro läns landsting

Rött och trött ledning i landstinget, ny och pigg ledning behövs.

Alla som jobbar för höjd skatt med (S)

Ola Karlsson skriver i Karlskoga kuriren om hur Alliansregering sänkt skatten och samtidigt ökat statsbidragen till kommuner och landsting.

Ola och Hanne skriver på NA idag

 

Tomma tunnor skramlar mest.

Våra (S)-märkta landstingsråd ger en ovanligt utmärkt illustration av det gamla ordspråket i NA 130821. Deras debattartikel handlar helt om hur förfärliga vi Nya moderater är, och innehåller en lång rad floskler om hur illa allting har blivit sedan alliansregeringen tillträdde.

Den ger en bra bild av skillnaderna mellan partierna på i varje fall ett område. Vi moderater, tillsammans med de andra allianspartierna angriper problemen och utmaningarna i sjukvården. (S) angriper moderaterna och alliansen. 

I brist på egen politik för sjukvårdens utmaningar verkar (S) vara i desperat behov av att skapa en demoniserad fiendebild. De anklagar oss moderater för att höja avgifter i vården, men förtiger att de själva infört höga avgifter för dem som behöver hjälp att andas. De skriver att skolresultaten sjunker men de talar inte om att (S) har ansvaret för skolorna i 11 av länets 12 kommuner. De skriver att barngrupperna blir större men glömmer att det är (S) som har ansvaret för det i nästan alla av länets kommuner. 

De skriver att vi moderater vill sälja ut specialistsjukvården i länet, när vi vill öppna för vårdval inom delar av öppen specialistsjukvård. Det handlar inte om att sälja ut, utan att öppna för fler vårdgivare så att våra patienter lättare hittar det som passar just dem. De skriver att vi har ”hittepå-siffror” när vi vill att sjuka ska få vård i tid så att vi kan få samma utdelning från kömiljarden som alliansstyrda Värmland. Men det som verkligen är påhittigt, är att man kan få både bättre kvalitet och snabbare vård för de 34 miljoner extra som tex Värmland fått. Men (S) väljer att se det som ”hittepå”

Det är tråkigt när bristen på argument hos (S) leder till sådan förgrovning, sådan fördumning och så låg nivå som deras artikel gör sig till uttryck för. 

Vi skrev i vår tidigare artikel om de stora utmaningar som sjukvården står inför. Att läkare flyr från vissa vårdcentraler, att patienter får vänta på vård längre tid än patienter i andra län och att antalet äldre ökar, samtidigt som många äldre far illa i vården. Det kräver att sjukvården blir bättre på att möta äldres behov.

Det är lätt att fylla på med att Barn och ungdomspsykiatrin behöver utvecklas, många unga far illa idag. Det förebyggande arbetet måste utvecklas så att inte minst äldre får fler friska år och sjukligheten kan fördröjas och helst förhindras. Universitetssjukhuset behöver utvecklas för att möta kraven från både läkarutbildningen och den högspecialiserade vården. Det måste bli lättare att nå vården och att få vård i tid.

Vi Nya moderater, tillsammans med de andra allianspartierna, ser utmaningarna och behoven inom länets sjukvård och vi har också en rad förslag för att möta dem. Det är synd att de (S)-märkta landstingsråden inte vågar eller vill ta debatten om sjukvårdens utmaningar. I stället har de fastnat i slagorden, långt borta från verkligheten. Efter 95 år har (S) uppenbarligen kört fast. Sjukvården behöver ett bättre ledarskap.

 

Ola Karlsson

Landstingsråd (M)

Hanne Alvner

Landstingråd (M)

Minoritetsägande är ingen lösning

Ola Karlsson (M) kommenterar: