Arkiv för kategori: 5 strategier inom sjukvården

Fråga

Hej
Har hört eran radioreklam några gånger och undrar alltid ”hur vill de göra?” för ni pratar om trygghet, vill inte alla partier ha trygghet?

På eran hemsidan, http://www.moderat.se/orebro-lan/moderaterna-i-orebro-lans-landstinget, skriver ni ”Ingen patient ska behöva vänta på vård, köer och lång väntetid skapar onödigt lidande för patienten och dennes anhöriga. Att inte få sjukvård i tid har även andra sociala och ekonomiska konsekvenser.” vill inte sossarna ha kortare köer?

Tycker att svensk politik har blivit tråkig för att ni och de andra partierna pratar om vad ni vill åstadkomma och där är ni alla överens, det som skiljer partierna åt är hur ni vill göra. Så förklara för mig hur moderaterna vill skapa en bättre vård. Vad är bättre vård enligt moderaterna?

Från en Fellingsbroare

_________________________________________________

Svar

Hej Fellingsbroare!

Först och främst tack för dina frågor! Det är betydelsefullt för oss med frågor och synpunkter, det uppmärksammar vad vi i politiken är sämre på – att tydliggöra vad vår politik faktiskt innebär för varje invånare.

Givetvis är strävan i politiken att människor ska ha det bra, många gånger genom offentliga satsningar. Vi är lyckligt lottade som bor i ett fantastiskt land med stadiga grundprinciper, därför blir vägen till hur vi ska kunna uppnå detta det mest relevanta. Och ja, det innebär att våra medborgare måste synliggöra vilka olika vägar de olika partierna erbjuder.

2006 infördes Kömiljarden av Alliansregeringen,syfte var att en miljard skulle avsättas som morot och delas ut till landsting i Sverige, för att stimulera att vård ska ges snabbt. Av en miljard fick Örebro läns landsting 8 miljoner mkr 2013. Östergötlands län fick 70 mkr.

S, V och MP styr i Örebro läns landsting och om de nu vill korta vårdköerna, så har de möjligheten att göra det, varför de inte gjort det, kan inte vi svara på. I förra veckan släpptes en granskning av S-majoritetens styre, som visar på stora brister. S har skrivit en politisk planering för verksamheterna, som inte överensstämmer med verksamheternas arbete, målen S har satt upp för verksamheterna är alldeles för många och går inte att mäta~= man har inte förstått eller vill förstå hur verksamheten arbetar, man kräver att sjukvården hela tiden ska utvärdera och mäta, trots det har man inga verktyg för att följa upp eller förbättra resultaten då det man vill uppnå är alldeles för otydligt.

Vi avsätter 10 miljoner kronor extra i vår budget med fokus på att korta köerna, genom att effektivisera administrationen, undersöka vilken administration som behövs och gör nytta för att det inte ska stjäla tid från att träffa patienter. Även se över datorsystem som fungerar enkelt och snabbt. Göra det lättare för vårdgivare att etablera sig i Örebro län, idag måste en vårdcentral ha en barnmorska, sjukgymnast, ett antal sjuksköterskor och läkare för att etableras. I Fellingsbro till exempel, är det bättre att ha en mottagning med ett färre antal sjuksköterskor och läkare än inget alls. Utveckla vårdvalet inom specialistvården, låta patienter få möjlighet till att välja en privat utförare istället för att vänta på landstinget. Avskaffa remisstvånget, idag måste du uppsöka vårdcentralen först, trots att du vet, att du har en knäskada, brutit ett ben eller mår psykiskt dåligt. Det är bättre om du hamnar på rätt avdelning först, istället för att först vänta på tid till sjuksköterska, sedan läkare och sedan specialistsjukvården och slutligen till behandling. Införa vårdcoacher, för den som har många sjukdomar ska man få en personlig kontakt som stöttar en och ser till hela ens sjukdomsbild istället för att, som idag, bli behandlad för varje åkomma på varje enskild enhet utan hänsyn till dina andra åkommor!

Klarar vi att korta köerna och ge vård i tid, som många andra landsting får vi mer pengar från kömiljarden. Vi har som mål att ta hem 30 mkr från Kömiljarden, det är ett bevis på att våra länsinvånare får vård i tid samtidigt som landstinget får extra pengar. S har inte formulerat något mål om att ta hem pengar Kömiljarden.

Vi har också många andra delar inom sjukvården vi gärna lyfter upp, att arbeta förebyggande och satsa på de redan friska så att man klarar en sjukdom bättre och håller sig frisk länge, satsa på USÖ och ledarskap för länets utveckling och attraktion, samt satsa på en bättre sjukvård för våra äldre!

Vi ber om ursäkt för ett långt svar, men vi är otroligt engagerade för en bättre sjukvård, vi har sett och lärt oss mycket från andra landsting och vill införa satsningar för en bättre sjukvård i vårt län. Det finns ingen anledning till att Örebro län ska befinna sig på botten när det gäller sjukvård i mätningar nationellt!

Annonser

Det finns fler anledningar till att öppna upp möjligheterna för innovatörer inom vården, vi blir allt fler äldre, fler människor kommer att behöva mer vård samtidigt som vi önskar oss mera individuella anpassade lösningar. Höjd skatt i landstinget löser inte vårdens utmaningar, det är inte ekonomiska medel som saknas i vården, utan ofta är det på grund av bristen på kreativa lösningar och arbetssätt.

Idag har vårdens medarbetare, alltför många arbetsuppgifter som ligger utanför ens yrkesroll, man arbetar i gamla hjulspår, förlegade och krångliga datorsystem, krav på rapportering och utvärdering som stjäl tid, istället för att fokusera på nya och mer effektiva arbetssätt som skapar mervärde för patient och medarbetare. Vi måste hitta nya kreativa sätt att arbeta, som är hållbara för alla.

I boken, Snäll rebell, har författaren intervjuat en rad svenska innovatörer i välfärdssektorn. Det finns många goda exempel. Christina Wahlström grundare av Mama Mia, hade som vision att samla allt med barnafödande under ett tak, allt från förlossning, mödravård, föräldrar utbildning eller eftervård skulle föräldrarna få möjlighet att gå till samma ställe, där de kände igen personalen. Att arbeta så, höjde även barnmorskornas status.

Ett annat exempel, Kavat är ett företag som driver äldreboenden med särskilda profiler, exempelvis finns det en persisk profil – inredningen är persisk, kocken lagar persisk mat och medarbetarna talar persiska. Som äldre går många människor tillbaka till det språk som känner sig trygg med, Kavat har nu skapat en trygg miljö för dessa människor.

Att bli en innovatör inom vården krävs en stor dos övertygelse, boken lyfter upp hur många innovatörer inom välfärdssektorn ofta får ta stryk, de arbetar med grundtanken att göra det bättre men samtidigt för de kritik för att de bara vill tjäna pengar på människors elände. Många landsting och kommuner gör det även svårt för innovatörerna, kraven på att driva en sjukvårdsinrättning i Örebro idag under Hälsovalet, kräver att den nya inrättningen måste se ut som landstingets inrättning, krav som den S-majoriteten i landstinget inte ens själva klarar av.

Låt oss ta hjälp av de många innovatörer som finns i vårt land och skapa möjligheter för framtidens innovatörer. Vi vet att våra skattepengar inte används på bästa möjliga sätt, byråkratiska organisationer och omoderna arbetssätt är kostsamma och ineffektiva. Möjliggör för innovationer, se det som en investering för framtiden, låt Sverige bli det land som finner kreativa lösningar inom vården som kan exporteras, på så sätt får vi fler exportintäkter och fler jobb. Låt oss börja i Örebro, för våra länsinvånares bästa och för vårt län!

 

Läs Snäll rebell av Håkan Eriksson för goda exempel!

Bild

Det gäller särskilt omhändertagandet av äldre med sammansatta och omfattande behov av vård och omsorg och som har många kontakter med olika vård- och omsorgsverksamheter.

Vården och omsorgen om äldre personer är uppdelad på två lagstiftningar (hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen), vilket fragmenterar vården för alla äldre personer med biståndsbeslut.

Kunskapsområdet geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar), har ingen tydlig roll inom äldrevården/-omsorgen, trots att äldre personer upptar en stor del av både primärvården och sjukhusvården samt hela den kommunala äldreomsorgen. Kompetensen inom kunskapsområdet geriatrik är mycket begränsad hos läkare och vårdpersonal.

I Socialstyrelsens rapport från februari 2012 beskrivs en stor brist på utbildning i geriatrik i hela vårdsektorn, trots att äldre personer utgör drygt hälften av landstingens primärvård och sjukhusvård och hela den kommunala äldreomsorgen.

Det behövs en satsning på en utveckling av specialistkompetenser i geriatrik och gerontologi (läran om åldrandet).

Ett exempel: av 12 316 sjuksköterskor som arbetar med äldre har bara 1,6 % vidareutbildning i geriatrik!

En studie av SKL visar att de multisjuka äldre var inlagda på sjukhus lika många gånger som de besökte vårdcentralen! Det väcker frågor om vården levereras på den mest effektiva nivån och vad som är bäst för individen.

De frigjorda resurserna från en enda förhindrad akutinläggning skulle räcka till ett antal primärvårdsbesök hos läkare, hemtjänsttimmar eller dagar i ett korttidsboende, Lägg därtill vinsten i livskvalitet till följd av att inte behöva åka in akut.

Christina Dicksen, Örebro (M)                                                     

Ledamot i Pensionärsrådet

Örebro läns landsting

Image

Se över kostnaderna

Tänkvärd insändare. Har författaren möjligen läst vår budget? Om inte, så finns den här.

Det finns många utmaningar och mycket att göra inom sjukvården, att enbart höja skatten leder inte till bättre vård. För en bättre vård krävs nya idéer och tankesätt. Se våra 5 strategier, för en bättre hälso- och sjukvård!

LF LIVE: Extra roligt att vara moderat...

under budgetfullmäktige dag 2, när vår Lennart Carlsson får hela 7 repliker efter sitt anförande!

Vad sa Lennart?

– ”Socialdemokraterna visar verkligen att man har styrt landstinget i 95 år, hela majoritetens budget genomsyrar trötthet. Städa upp innan skattehöjning – man måste hushålla landstingets ekonomi som sin egen privatekonomi, skär ner på onödiga kostnader och försök och spara och hushålla med de pengar som man har. [….] Vi i Alliansen pekar ut de utmaningar, vilka strukturella förändringar vi kan göra för att effektivisera vården och därmed spara pengar. Genom ekonomiska satsningar idag, kan vi i framtiden få loss mer pengar genom strategiska och strukturella förändringar. Det förändrar inte enbart landstingets budget utan satsningarna ger patienten en tillgänglig och bra vård, medarbetare får tid till det de är bäst på – hjälpa människor!”

(S)-majoriteten höjer skatten med 50 öre meddelades idag på landstingsstyrelsen. Vi i Alliansen tycker inte att våra länsinvånare ska drabbas av dålig politisk (s)tyrning!

__________________________________________________

Debattartikel från dagens Nerikes allehanda.

__________________________________________________

I dag lägger vi i Alliansen fram förslag hur vi vill utveckla sjukvården i vårt landsting. Vi ser en rad utmaningar och problem som behöver hanteras bättre än idag.

Många sjuka får vänta för länge på vård. Fler äldre behöver bättre vård och omsorg. Alltför många skadas i sjukvården. Vårdens medarbetare tvingas arbeta för mycket med annat än patienter. Läkare flyr vissa vårdcentraler. USÖ behöver utvecklas.

Vårt landsting tillhör de sämre i landet när det gäller att ge sjuka vård i tid. Man ska inte behöva vänta mer än 90 dagar för att komma till läkare och sedan mer än 90 dagar till för att få nödvändig operation eller behandling. Vi i Alliansen vill därför införa vårdcoacher för de som har många besök på akuten, både för att ge bättre vård, men också för att avlasta akuten och skapa utrymme för snabbare omhändertagande.  Vi vill avskaffa remisstvånget för att korta vårdkedjorna. Vi vill köpa vård av andra när landstinget inte själv hinner ge vård i tid. Vi vill samverka mer i sjukvårdsregionen för att ge vård snabbare och av högre kvalitet. Vi vill se över stödsystem och administration så att läkare och sköterskor kan ägna mer av sin tid till patienterna. Ett mer öppet vårdval skulle locka fler läkare att arbeta i vårt län.

De kommande tio åren ökar antalet äldre (över 75 år) med nästan tio tusen personer. Det innebär en stor utmaning både för sjukvård och äldreomsorg. Vi i Alliansen vill därför starta ett geriatriskt centrum för att utveckla kunskapen om äldres sjukdomar och hur de äldre bäst ska hjälpas. Vi vill införa Seniorhälsa för att förebygga sjukdomar och tidigt kunna sätta in rätt behandling. Vi vill införa Vårdcoach för att ge mångbesökarna bättre vård och behandling. I dag är det många äldre som far illa när de åker mellan boende, vårdcentral, akuten och vårdavdelningar. Vården av dem måste bli bättre.

Vi i Alliansen vill att landstinget ska bli bättre på att arbeta förebyggande. Vi vill ha en nollvision för vårdrelaterade infektioner och undvikbara vårdskador. Det finns mycket att lära av Karlskoga sjukhus och deras framgångsrika kvalitetsarbete. De har sänkt andelen trycksår och arbetsskador fantastiskt mycket genom systematik, uppföljning och lärande. Fler läkemedelsgenomgångar, förebyggande av fallskador och trycksår minskar både lidandet för patienten och kostnaden för landstinget.

Vi i Alliansen vill utveckla Universitetssjukhuset som är motorn i länets sjukvård. Vi vill skapa utrymme för de mycket stora investeringar som väntar kommande år. Därför behövs ett överskott i landstingets ekonomi, både för att klara investeringar men även för att klara kommande ökningar av pensionskostnader. Vi vill satsa på ny medicinsk teknik så att sjukhuset kan ligga i den medicinska framkanten. Det är viktigt för att fortsätta vara ett Universitetssjukhus med läkarutbildning. Vi vill utveckla möjligheterna att sälja mer vård, både i sjukvårdsregionen men även utomlands. Det är viktigt för att nå tillräcklig volym så att vi säkrar den högspecialiserade vården och att USÖ fortsätter vara en intressant arbetsplats.

Vi i Alliansen ser att det är nödvändigt att stärka ledarskapet för att klara utmaningarna. Vi ser att det finns riktigt goda exempel att lära av, tex handkirurgen på USÖ, ortopeden i Lindesberg och kvalitetsarbetet i Karlskoga. Ett ledarskap som ser, lyssnar till och nyttjar alla medarbetare, skapar förutsättningar för hög produktion och kvalitet i vården samtidigt som medarbetare och patienter är nöjda.

Vi i Alliansen tror på ett öppet landsting. Öppenhet också för fler aktörer och för valfrihet för patienter. Vi är övertygande om att öppenhet kan locka fler läkare och vårdföretag till vårt län. Det skulle utveckla länet och sjukvården samtidigt som sjuka kan få vård snabbare än idag. Därför behövs ett nytt politiskt ledarskap. Det räcker med 95 år med (S).

Rött och trött ledning i landstinget, ny och pigg ledning behövs.

Namnlös

M-strategier inom sjukvården!

Radio Örebro är också med på bollen!