Arkiv för månad: maj, 2014

Bild

Tyvärr leder vården ibland till skador. Varje år inträffar omkring 100 000 undvikbara vårdrelaterade skador i landet, varav cirka 3 000 leder till dödsfall. Vårdskadorna beräknas orsaka 600 000 extra vårddygn i landet. Antalet invånare i vårt län motsvarar ungefär 3 % av Sveriges befolkning. Det skulle alltså innebära att ca 3000 undvikbara vårdrelaterade skador drabbar patienter i länet, samt att omkring 90 av dessa avlider till följd av vårdrelaterade skador eller infektioner. Örebro läns landsting gör varje år en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, och i 2013 års version framgår det att antalet patientrelaterade avvikelser ökar, och har gjort så under en längre tid. Under 2013 anmäldes närmare 5000 sådana avvikelser inom landstinget. Det är en ökning motsvarande 11 % jämfört med 2012. År 2009 rapporterades knappt 1500 avvikelser. Avvikelserna handlar oftast om vårdrutiner, läkemedelshantering, behandling, fallolyckor och journalhantering.

Ökningen kan givetvis bero på att vårdpersonalen blivit bättre på att rapportera avvikelser, men oavsett vad ökningen beror på kvarstår problemet: allt för många skadas i vården helt i onödan.

Här har politiken ett stort ansvar. Vi vill att vården i Örebro läns landsting ska ha väl utvecklade system och rutiner så att patienter inte utsätts för t.ex. felbehandlingar eller felmedicinering. Vi vill att personalen ska ges bättre förutsättningar och verktyg att arbeta förebyggande med vårdrelaterade skador och infektioner. En god arbetsgivare är lyhörd gentemot sina medarbetare. Det är trots allt medarbetarna ute i verksamheterna som bäst ser bristerna och därför måste få vara delaktiga i det kontinuerliga säkerhets- och utvecklingsarbete som behöver bedrivas. Istället för att leta syndabockar måste öppenhet råda och utrymme för förändring finnas. Vi vill att ett långsiktigt säkerhetsarbete för att minimera risken för vårdrelaterade skador och infektioner ska bedrivas i hela landstinget. Karlskoga lasarett är ett väldigt gott exempel på bra sådant arbete.

Vår målsättning är att ingen patient ska behöva drabbas av undvikbara vårdrelaterade skador och infektioner!

Annonser

Nya liv till världen, botade sjukdomar och bättre livskvalitet är några av de viktigaste resultaten av Örebrolandstingets verksamheter 2013.

Sjukvårdens många duktiga medarbetare gör ett fantastiskt arbete för att dygnet runt erbjuda en sjukvård av världsklass. Fler sjukdomar kan botas eller behandlas, nya behandlingsformer utvecklas och nya mediciner finns tillgängliga i vården.
När vi i dag i landstingsfullmäktige tar beslut om årsredovisningen för 2013 finns det därför mycket att glädjas åt. Med Allians-regeringen har också sjukvården fått rejält mer resurser än när (S) styrde landet. 2013 fick vårt landsting knappt en halv miljard kronor mer i statsbidrag än år 2006. Och skatteintäkterna till landstinget har därutöver ökat med drygt 1 150 miljoner kronor under samma tid. Genom att fler arbetar, en av Alliansens medvetna satsningar, har resurserna till sjukvården ökat. Läs hela inlägget här »