Arkiv för månad: januari, 2014

Det finns fler anledningar till att öppna upp möjligheterna för innovatörer inom vården, vi blir allt fler äldre, fler människor kommer att behöva mer vård samtidigt som vi önskar oss mera individuella anpassade lösningar. Höjd skatt i landstinget löser inte vårdens utmaningar, det är inte ekonomiska medel som saknas i vården, utan ofta är det på grund av bristen på kreativa lösningar och arbetssätt.

Idag har vårdens medarbetare, alltför många arbetsuppgifter som ligger utanför ens yrkesroll, man arbetar i gamla hjulspår, förlegade och krångliga datorsystem, krav på rapportering och utvärdering som stjäl tid, istället för att fokusera på nya och mer effektiva arbetssätt som skapar mervärde för patient och medarbetare. Vi måste hitta nya kreativa sätt att arbeta, som är hållbara för alla.

I boken, Snäll rebell, har författaren intervjuat en rad svenska innovatörer i välfärdssektorn. Det finns många goda exempel. Christina Wahlström grundare av Mama Mia, hade som vision att samla allt med barnafödande under ett tak, allt från förlossning, mödravård, föräldrar utbildning eller eftervård skulle föräldrarna få möjlighet att gå till samma ställe, där de kände igen personalen. Att arbeta så, höjde även barnmorskornas status.

Ett annat exempel, Kavat är ett företag som driver äldreboenden med särskilda profiler, exempelvis finns det en persisk profil – inredningen är persisk, kocken lagar persisk mat och medarbetarna talar persiska. Som äldre går många människor tillbaka till det språk som känner sig trygg med, Kavat har nu skapat en trygg miljö för dessa människor.

Att bli en innovatör inom vården krävs en stor dos övertygelse, boken lyfter upp hur många innovatörer inom välfärdssektorn ofta får ta stryk, de arbetar med grundtanken att göra det bättre men samtidigt för de kritik för att de bara vill tjäna pengar på människors elände. Många landsting och kommuner gör det även svårt för innovatörerna, kraven på att driva en sjukvårdsinrättning i Örebro idag under Hälsovalet, kräver att den nya inrättningen måste se ut som landstingets inrättning, krav som den S-majoriteten i landstinget inte ens själva klarar av.

Låt oss ta hjälp av de många innovatörer som finns i vårt land och skapa möjligheter för framtidens innovatörer. Vi vet att våra skattepengar inte används på bästa möjliga sätt, byråkratiska organisationer och omoderna arbetssätt är kostsamma och ineffektiva. Möjliggör för innovationer, se det som en investering för framtiden, låt Sverige bli det land som finner kreativa lösningar inom vården som kan exporteras, på så sätt får vi fler exportintäkter och fler jobb. Låt oss börja i Örebro, för våra länsinvånares bästa och för vårt län!

 

Läs Snäll rebell av Håkan Eriksson för goda exempel!

Bild

Annonser

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Inför samlingsfaktura och e- faktura.

Det ska vara enkelt att betala för besök inom sjukvården och tandvården.

Idag kan man betala med bankkort, kontanter och/ eller få en faktura hemskickad efter besök hos Örebro läns landsting. Hantering av kontanter, korttransaktioner tar mycket tid för medarbetare inom såväl sjukvård som tandvård.

Om patienten får månadens patientavgifter samlade på en faktura en gång per månad skulle det förenkla för patienter och medarbetare.  På så sätt kan även högkostnadsskyddet uppdateras per automatik och tidsödande stämpling av högkostnadskort respektive utfärdande av frikort behövs ej längre.

Utvecklingen går snabbt i samhället och många företag och myndigheter använder sig av elektroniska fakturor för att underlätta administrativa rutiner

Landstinget Gävleborg har infört denna tjänst.

E-faktura innebär att man får en faktura elektronisk till sin internetbank. En e-faktura innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Patienten betalar via sin internetbank och kan där även välja autogiro för kommande betalningar från en viss betalningsmottagare, i detta fall Örebro läns landsting.

Örebro läns landsting använder sig av elektronisk fakturering gentemot leverantörer och uppdragsgivare för att spara både tid och papper. Detta är även viktigt ur miljösynpunkt

Med införande av e- faktura, minskar behovet av betalning med kort och kontanter och vid övergång till generell fakturering slipper landstinget de höga kostnader som kontant- och korttransaktioner innebär. Ur säkerhetsynpunkt för våra medarbetare är det önskvärt att betalning med kontanter fasas ut.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–         Göra det möjligt för patienter som söker sjukvård eller tandvård inom Örebro läns landsting att erhålla samlingsfaktura och göra det möjligt att få den levererad elektroniskt till sin internetbank, sk.  e- faktura.

 

Hanne Alvner (M)                                       

                

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Gör det möjligt för patienten att köpa frikort i förväg.

 

Vi ska underlätta för våra patienter i deras kontakter med sjukvården.

Från årsskiftet kan hallänningar som besöker vården ofta köpa frikort i förväg. Tanken är att förenkla för framför allt kroniker, exempelvis njursjuka, och andra som söker vården ofta.  

Patienten slipper köa vid kassan för att betala och få stämplar i högkostnadskortet. Man slipper också spara kvitton från tidigare besök.

Möjligheten att förköpa frikort för patienterna skulle också underlätta för medarbetarna i vården. Det skulle minska den administrativa bördan då mycket tid går åt till betalningar och stämpling av högkostnadskort.

Såväl landstinget Gävleborg som Västra Götalandsregionen har också infört förköp av frikort för sina patienter. Patienterna i Östergötland har haft denna möjlighet sedan 2001. I Östergötland kan patienterna också välja att delbetala detta på 5 eller 10 månader.

Förköp av frikort skulle spara tid fram till dess att landstinget infört digital incheckning och e- faktura. Med e- fakturering kan högkostnadsskyddet uppdateras automatiskt och patienten slipper hålla reda på stämpelkort och frikort.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–          Göra det möjligt för patienterna i Örebro läns landsting att förköpa frikort samt att det ska vara möjligt att välja delbetalning av tjänsten om patienten önskar under en övergångsperiod tills att Örebro läns landsting infört samlingsfaktura och e- fakturering.

 

Hanne Alvner (M)                                       

Örebro den 22 januari 2014

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Digital incheckning förenklar i vården.

Det ska vara enkelt att besöka sjukvården och tandvården. 

Digital incheckning skulle underlätta för både patienter och medarbetare. Patienten meddelar sin ankomst genom att knappa in sitt personnummer i en incheckningsterminal vårdcentral, folktandvård, sjukhus, dvs den vårdinrättning man besöka.

Digital incheckning är en tilltalande lösning som sparar tid och resurser för vårdens medarbetare. I stället kan medarbetarna lägga mera tid på att hjälpa och behandla patienterna.

Flera landsting har infört eller har påbörjat införandet av självincheckning. Landstingen Gävleborg och Värmland är igång och Blekinge har tagit beslut om införande.

På Blekingesjukhuset i Karlskrona har landstinget valt att satsa på särskilda ungdomsanställda som under en övergångsperiod kommer att hjälpa till vid terminalerna och på så sätt underlätta för de patienter som känner sig osäkra första gången de provar att checka in digitalt.

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–          Införa digitala incheckningssystem för besök inom såväl sjukvård som tandvård i Örebro läns landsting.

 

Hanne Alvner (M)                                       

Det gäller särskilt omhändertagandet av äldre med sammansatta och omfattande behov av vård och omsorg och som har många kontakter med olika vård- och omsorgsverksamheter.

Vården och omsorgen om äldre personer är uppdelad på två lagstiftningar (hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen), vilket fragmenterar vården för alla äldre personer med biståndsbeslut.

Kunskapsområdet geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar), har ingen tydlig roll inom äldrevården/-omsorgen, trots att äldre personer upptar en stor del av både primärvården och sjukhusvården samt hela den kommunala äldreomsorgen. Kompetensen inom kunskapsområdet geriatrik är mycket begränsad hos läkare och vårdpersonal.

I Socialstyrelsens rapport från februari 2012 beskrivs en stor brist på utbildning i geriatrik i hela vårdsektorn, trots att äldre personer utgör drygt hälften av landstingens primärvård och sjukhusvård och hela den kommunala äldreomsorgen.

Det behövs en satsning på en utveckling av specialistkompetenser i geriatrik och gerontologi (läran om åldrandet).

Ett exempel: av 12 316 sjuksköterskor som arbetar med äldre har bara 1,6 % vidareutbildning i geriatrik!

En studie av SKL visar att de multisjuka äldre var inlagda på sjukhus lika många gånger som de besökte vårdcentralen! Det väcker frågor om vården levereras på den mest effektiva nivån och vad som är bäst för individen.

De frigjorda resurserna från en enda förhindrad akutinläggning skulle räcka till ett antal primärvårdsbesök hos läkare, hemtjänsttimmar eller dagar i ett korttidsboende, Lägg därtill vinsten i livskvalitet till följd av att inte behöva åka in akut.

Christina Dicksen, Örebro (M)                                                     

Ledamot i Pensionärsrådet

Örebro läns landsting

Image

I en annons, publicerad i NA under mellandagarna, kunde vi läsa att landstingets regler och avgifter är oförändrade från 1 januari 2014.  Vi vill komplettera informationen, eftersom S- majoriteten inte berättar, att alla tvingas betala en ”avgiftshöjning” i form av höjd skatt.

Tack vare Alliansregeringens satsningar får såväl pensionärer som alla som jobbar behålla mera av pension och lön från årsskiftet i största delen av landet. Tyvärr gäller detta inte i Örebro län. I vårt län går det femte jobbskatteavdraget inte till den egna plånboken, utan istället till landstinget. Pensionärerna får också behålla mindre av Alliansregeringens satsningar när (S) höjer landstingsskatten.  Det är en skattehöjning som slår hårdast mot de svagaste.

Örebro läns landsting har nu näst högst skatt av alla landsting i landet. Endast Stockholms län har högre skatt och då har de höga kostnader för bland annat tunnelbana vilket inte vi har i vårt län. Det ekonomiska läget är bekymmersamt, utmaningarna är många. Men vården i vårt landsting är dyrare än rikssnittet, vilket gör det svårt att förstå varför S- majoriteten väljer skattehöjning i nuläget.

Dyrare sjukvård, långa köer och höga ohälsotal åtgärdas inte per automatik med skattehöjningar. Det krävs strukturella förändringar – förändringar i arbetssätt och alternativ till landstingets nuvarande sätt att utmana problemen.

Vi nya moderater vill ha ordning och reda i ekonomin. Vi vill förbättra samarbetet mellan vårdcentraler och sjukhus så att människor får hjälp på den nivå de behöver. Vi tycker också att det är rimligt att kostnaden för länets sjukvård ligger på en nivå som snittet i Sverige.

Vi tycker också att det är rimligt att man börjar betala patientavgift när man lämnat gymnasiet. Unga människor är den friskaste gruppen och vi moderater vill satsa på god vård i rimlig tid för alla våra äldre i länet.

Nya Moderaterna står för att landstinget ska ha en kostnadseffektiv sjukvårdsorganisation och att det ska vara möjligt att välja även annan vårdgivare än landstinget för patienten – endast så är vi rustade att möta framtidens utmaningar.

Det är dags för ny politisk ledning i Örebro läns landsting.

Hanne Alvner, oppostionsråd (M)

Ola Karlsson, oppostionsråd (M)

Örebro läns landsting