Arkiv för månad: oktober, 2013

Annonser

(S)-majoriteten säger nej till bättre sjukvård för äldre!

Vilken fantastisk tillgång alla äldre människor är. I det åldriga livet finns erfarenheter som man bara kan få genom att ha levat i många år. I de många åren finns livsinsikt och kunskap. Seniorfestivalen i Örebro är ett lysande exempel på den inspiration och kreativitet som finns att hämta hos många äldre.

Under de närmaste tio åren kommer antalet äldre i Örebro län att öka med 36 procent. Antalet äldre över 75 år kommer att stiga från dagens ca 25 200 i vårt län till ca 34 300 år 2023. Det är en stor tillgång samtidigt som det är en utmaning.

En dröm är naturligtvis att få åldras med god hälsa och hög livskvalité. För en del kommer drömmen att förverkligas, men för de flesta av oss kommer vi att drabbas av en eller flera krämpor. Det är nu hög tid att vård och förebyggande insatser riktade till äldre utvecklas.

Många sjukdomar kan förebyggas, exempelvis genom fysisk aktivitet med styrketräning, motion och friskvård. Kultur för den enskilda människan har bevisligen stor betydelse för hälsa och tillfrisknande. Musik, bildterapi och trädgårdsterapi kan ibland under enkla förhållanden ge mycket goda effekter på hälsan.

Många äldre funderar på hälsan och kan känna oro över att drabbas av olika sjukdomar. Alliansen i Örebro läns landsting har föreslagit en Seniorhälsa. Det kan vara en särskild funktion som finns på vårdcentralen och som vänder sig till den som är äldre. En personlig inbjudan ska skickas ut till den som är över 65 år med regelbundenhet. Seniorhälsan kan erbjuda hälsoundersökning hos t ex en distriktssköterska. Besöket kan innehålla hälsosamtal och bedömning av hälsorisker, hjälp att upprätta en personlig hälsoplan, information och vägledning till aktiviteter som är bra för hälsan. Och om det finns behov även lotsa vidare till direkt sjukvård. Alla får en namngiven kontakt på vårdcentralen, som personen i fortsättningen kan vända sig till i alla hälso- och sjukvårdsfrågor.

Det är en absolut nödvändighet att ha ett helhetsperspektiv på äldres hälsa genom nära samverkan mellan kommun och landsting där Seniorhälsan kan ge vägledning till rätt kontakt i kommunen.

Trots alla goda ambitioner så blir man ändå sjuk och äldre kan drabbas av flera olika sjukdomar. När allt hopar sig blir akutmottagningen dit man vänder sig för att få hjälp. Där är trycket ofta högt och många patienter som snabbt ska tas omhand. För en äldre patient med en lång lista av symptom, diagnoser och läkemedel är det en svår och tröttande miljö. Alliansens ambitioner är att äldre inte ska tvingas besöka akutmottagningen gång på gång utan istället få hjälp av en Vårdcoach. Det är en person som stöttar patienten med rådgivning via telefon, stöd i egenvård och hjälp med vårdkontakter.

Alliansregeringen har gett många verktyg till landstingen att arbeta med, tillsammans med SKL har ett brett arbete för att förbättra vården av äldre utvecklats. Vi kan se att till exempel mängden felaktiga läkemedel till äldre blir färre, risken för fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa ska upptäckas och förebyggas. 

Synen på äldre människor avslöjar vilken syn man har på människovärdet. Vi vill att äldre ska kunna känna sig värdefulla, få möjlighet till friskvård och när det behövs känna sig trygga i att de får den vård och hjälp de behöver.

 

Ola Karlsson (M)

Hanne Alvner (M)

Anna Ågerfalk (Fp)

Eva Sundkvist (KD)

Torbjörn Ahlin (C)

Oppositionsråd i Örebro läns landsting

Seminarium: Vårdcoach!

I samband med Seniorfestivalen i Örebro, arrangerar Moderaterna i landstinget ett seminarie gällande äldres hälsa med fokus på Vårdcoach.

Ann Fjellner, överläkare tillsammans med Joachim Werr, vårdcoach från Stockholms läns landsting berättar om sitt arbete, vilka resultat och vad det innebär för de patienter som är i behov av en vårdcoach.

Vårdcoach är ett sätt för att våra äldre ska få god behandling och därmed ha en god hälsa, ett viktigt ämnen och en möjlighet att få höra om hur Vårdcoacher fungerar. Givetvis kommer det att finnas utrymme för frågor under seminariet.