Arkiv för månad: september, 2013

Vi konstaterar att Miljöpartiet väljer en märklig tolkning av vårt särskilda yttrande.

 

Det tycks ha undgått Miljöpartiet att Alliansen i åratal drivit tesen om att vi i Örebro läns landsting behöver tre sjukhus – Karlskoga, Lindesberg och USÖ – med ett gemensamt länsuppdrag. Länsinvånarna behöver tre akutsjukhus. USÖ behöver Karlskoga och Lindesberg bl a för att klara den elektiva vården. Karlskoga och Lindesberg behöver USÖ för en direktkoppling till högspecialiserad sjukvård. – Om det är för mycket begärt att våra vänner i Miljöpartiet skulle läsa våra Alliansbudgetar så kunde man ju ändå hoppas att de lyssnade på vad vi säger i fullmäktige!

 

Utvecklingen för hela sjukvården i vårt län är oerhört beroende av USÖ:s framtid. Klarar sjukhuset att behålla statusen som universitetssjukhus, får Örebro län behålla läkarutbildningen mm. Det planeras för stora kostsamma investeringar på USÖ för att säkerställa länssjukvården i framtiden. Parallellt med de ökande pensionskostnaderna, brist på såväl läkare som sköterskor, behov av väl fungerande och enhetliga stödsystem, är framtiden bekymmersam i landstinget.

 

Miljöpartiet borde istället fråga sig om inte är just de själva som borde fokusera på att utveckla vården så att människor slapp vara sjukskrivna i väntan på behandling eller operation.

 

Men tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet väljer Miljöpartiet att blunda för de utmaningar som det innebär att ansvara för och utveckla ett universitetssjukhus.

 

Vi i Alliansen har åtskilliga gånger pekat på hela sjukvårdens stora behov av läkare och de alltför små marginaler majoriteten avsätter för framtiden trots tillväxt i skatteunderlaget och ökade statsbidrag. 

 

Örebro läns landsting behöver ny politisk ledning!

 

Ola Karlsson (M)

Hanne Alvner (M)

Anna Ågerfalk (Fp)

Eva Sundkvist (KD)

Torbjörn Ahlin (C)

Oppositionsråd i Örebro läns landsting

 

Annonser

Viktigt att behålla våra tre akutsjukhus ur kris- och katastrofsynpunkt.

Vi moderater vill behålla våra tre akutsjukhus ur flera aspekter. Patienterna får väldigt bra vård på alla våra tre sjukhus och många patienter uppskattar att få vård på ett mindre sjukhus som Karlskoga och Lindesberg.

Historien visar att när man stänger akuten på ett sjukhus, blir det svårare att rekrytera läkare, sjukhusets status sjunker, mister sin attraktivitet. Om det händer en stor trafik- eller tågolycka eller annan katastrof i norra eller västra Örebro län, är det väldigt långt till akutsjukhus i våra grannlandsting. Tjänstemän på olika myndigheter som planerar för hur olika scenarier kan se ut i händelse av katastrof menar att vi tänker rätt.

I framtiden när vi står inför hopslagning av regioner, är vi övertygade om att våra tre sjukhus och vårt län kommer att ha en bättre position genom att vi har tänkt framåt och behållit samtliga akutsjukhus.

Vi Moderater vill ha en effektiv sjukvårdsorganisation med god ekonomi utan skattehöjningar, men inte på bekostnad av Karlskoga respektive Lindesbergs lasarett.

 

Hanne Alvner (M)                                             

Ola Karlsson (M)

Oppositionsråd Örebro läns landsting

Pressmeddelande

Örebro den 6 september 2013

– 105 extra miljoner till vårt landsting är ett bra kvitto på allianspolitik, det säger moderata landstingsrådet Ola Karlsson, i en kommentar till AFAs beslut om återbetalning.

Det är ett bra besked för vårt landsting att vi även i år får vi tillbaks AFA-pengar. Det handlar för Örebro landstings del om 105 miljoner kronor extra som kan täcka en del av det hål som ökande pensionsskuld innebär. Samtidigt kommer signaler om att vi även får tillbaks ca 50 miljoner kronor nästa år. Det är samtidigt ett bra kvitto på att Alliansregeringens politik fungerar när kostnaderna för sjuktalen minskar.

– Extra pengar kommer väl till pass när vi har en politisk ledning (S) som tappat grepp om landstingets ekonomi och hotar med skattehöjning, avslutar Ola Karlsson.

 

Fakta:

105 miljoner är pengar som tidigare (2005-2006) betalats in till AFA som premier för avtalsförsäkringar, där kostnaderna nu är mindre än beräknat.

AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Idag omfattas mer än fyra miljoner människor av minst en av våra försäkringar. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Rött och trött ledning i landstinget, ny och pigg ledning behövs.

Bild

Pressmeddelande 

Örebro 2013-09-03

Periodrapporten från juli 2013 som presenterades på landstingsstyrelsen visar att kömiljardens mål inte uppfylls i Örebro läns landsting, samtidigt som vården är dyrare är i länet.

– Att vården kostar mer i vårt län, samtidigt som köerna till vården är längre. Det gör att vårt landsting går miste om många miljoner i ekonomiska medel från kömiljarden, vilket är bekymmersamt, säger Ola Karlsson moderat oppositionsråd.

– Länets hälso- och sjukvård behöver en ny struktur och ledning. De resultat som visades på landstingsstyrelsen är inte acceptabla, menar Karlsson. De visar att sjukvården här är 166 M kr dyrare än medelvärdet i landet. Samtidigt är köerna och tillgängligheten sämre. Det är tydligt att de styrande socialdemokraterna tappat greppet om landstingets ekonomi och vårdköer. Statsbidragen till landstinget har ökat. Samtidigt skyller S-ledningen sitt misslyckande på Alliansregeringen fast det är de själva som har ansvaret, avslutar Karlsson.

Örebro den 3 september 2013

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

 

Motion – Tanka bussen på banken!

Det måste vara enkelt att ta bussen eller tåget i vårt län. En viktig del i det är att det är lätt att köpa biljett och att ”tanka” rabatt- eller periodkort med pengar.

 

Det finns olika rabattkort och betalningsmöjligheter för den vill åka med Länstrafiken.

Vid en inventering av de möjligheter som finns, visar det sig att man kan tanka rabattkortet med betalkort, både på bussen eller via nätet, men att kortet inte är laddat med pengar förrän nästa dag om det sker via nätet. Man kan också köpa en mobilbiljett via appen, men det kräver att internetuppkopplingen fungerar precis när resan påbörjas.

 

Jag tycker därför att det vore bra om resenärerna hade möjlighet att tanka sina rabattkort via mobilen och internetbanken. Det finns tjänster som bank i mobilen, bank – id / e- legitimation, vilket skulle göra det ännu enklare för  våra resenärer.  Med några knapptryckningar och ett besked i form av en sifferkod via sms, kunde man på ett säkert sätt ladda sitt rabattkort med pengar utan att behöva ha tillgång till ett betalkort/ kreditkort eller Internet-uppkoppling vid restillfället. 

 

Jag föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

–         Utveckla betaltjänsten hos Länstrafiken till att också omfatta möjligheten att snabbt ladda rabattkortet via både Internetbank och Bank i mobilen.

 

Hanne Alvner (M)                                       

Särskilt yttrande ang. Landstingsstyrelsens beslut, 20130903, om fortsatt utredningsarbete för ledning och ny utvecklingsinriktning för länets hälso- och sjukvård.

Vi delar bedömningen att länets hälso- och sjukvård behöver en ny struktur. Alltför många patienter i vårt län behöver vänta alltför länge på nödvändig behandling eller återbesök. Trots en tillväxt i skatteunderlaget och ökade statsbidrag återstår alltför små marginaler för att möta ökande pensionskostnader och investeringar för att utveckla USÖ. De ekonomiska och personella resurserna måste utnyttjas bättre.

För det fortsatta utredningsarbetet vill vi särskilt peka på några för oss viktiga delar.

  • En ny förvaltningsorganisation måste stödja och stärka de politiska mål som regionbildningen syftar till. Vi ser också behov av starkare samarbete och samverkan inom sjukvårdsregionen. Den nya organisation, dess resursfördelningsmodell och stödsystem måste underlätta också ett sådant fördjupat samarbete.
  • Patientens fokus är centralt. Det ska vara lätt och enkelt för patienten att få kontakt med vården, att få rätt vård och att få rätt, tydlig och enkel information från vården.
  • Verksamheterna måste få väl fungerande stödsystem med utgångspunkt från verksamheternas behov.
  • Det måste finnas tillräcklig analys- och utvärderingskapacitet både i en ny hälso- och sjukvårdsförvaltning samt i ledningskansliet. Det är viktigt för att rätt bedöma kvalitet och resultat samt bedöma resurs- och utvecklingsbehov.
  • Systemet/regelverket för att fördela resurser måste vara tydligt och transparent och tydligt kopplat till de politiska prioriteringarna.

 

Alliansen

Ola Karlsson (M), Hanne Alvner (M), Anna Ågerfalk (FP), Ewa Sundqvist (KD) och Torbjörn Ahlin (C)