Arkiv för månad: april, 2013

På Läkarförbundet är man nu klar med sin kartläggning av läkartätheten i primärvården. Jämtland har högsta läkartätheten med 1 584 patienter per läkare och i S-styrda Örebro län är man sämst i klassen med 2 422 patienter per läkare. Läkarförbundet konstaterar också att om vårdcentralarerna ska vara bemannde enligt riktlinjer om en läkare per 1 500 patienter, så behöver primärvården ytterligare 1700 läkare år 2017.

Vi moderater påpekar att återkommande de brister vi ser pararellt med att vi påpekar de stora behov som en mycket stor ökning av gruppen äldre patienter innebär. S-styrda Örebro läns landsting satsar väldigt lite pengar per invånare på primärvård när vi jämför med andra landsting. Att skapa Sveriges bästa primärvård med de klena resurser majoriteten lägger på länets vårdcentraler, är som att försöka koka soppa på en spik. Köer, lite pengar och läkarbrist är den verklighet vi alla i Örebro län har att förhålla oss till. Att människor blir äldre och att vi har stora pensionsavgångar bland medarbetarna de kommande åren är ju ingen nyhet.

Landstinger har under flera år satsat på en utbyggnad av ST-läkartjänsterna, men det räcker inte. Nu är situtationen akut och vi behöver snarast inrätta fler ST-tjänster om vi ska få en bättre funderande primärvård. Medarbetarna i primärvården drar ett tungt lass. Vi moderater tycker att det är viktigt att det är attraktivt att jobba i Örebro läns landsting så att vi kan få en mera tillgänglig vård och en primärvård som länets medborgare känner förtroende för.

Hanne Alvner

Ola Karlsson

Oppositionsråd (M)

Örebro läns landsting

Annonser

Det är trist att sjuka ska behöva vänta längre på sjukvård i Örebro än i andra landsting. Resultatet av kömiljarden 2012 visar att så är fallet . Resultatet är ett misslyckande för socialdemokraterna under ledning av Marie-Louise Forsberg Fransson. Örebro får nu 14,6 miljoner från kömiljarden. Hade köerna varit som riksmedel hade utfallet i stället blivit 30 miljoner kronor.

Resultatet visar att landstinget i Örebro även 2012 är bland de sämre landstingen i landet på att ge sjuka vård i tid. Resultatet är ett kvitto på att alltför många sjuka får vänta alltför länge på sjukvård i vårt (S)-styrda landsting.

Det är inte rimligt att tusentals patienter fått vänta mer än 90 dagar på att träffa läkare, sedan vänta ytterligare kanske mer än 90 dagar på behandling eller åtgärd. Behöver de sedan ett återbesök kan väntan även dit vara väldigt lång. Alliansen ville därför satsa extra pengar både 2012 och för i år för att korta köerna till sjukvården. Men (S), (Mp) och (V) avslog våra förslag.

För mig som moderat är landstingets viktigaste uppgift att ge sjuka vård i tid. Att klara Alliansregeringens krav för kömiljarden och nå rikssnittet hade gett dubbel vinst för vårat län. Dels snabbare vård och behandling för de sjuka, dels även extrapengar till landstinget.

Kömiljarden infördes av Alliansregeringen för att stimulera kortare vårdköer och för att sjuka ska få vård i tid. En miljard kronor fördelas varje år mellan de landsting som klarar vissa krav på hur snabbt sjuka patienter får komma till läkare och få behandling.

M-strategier inom sjukvården!

Radio Örebro är också med på bollen!

Digitala journaler! Karlskoga tidningen är snabba på att snappa upp!

Bra... men inte tillräckligt bra!

Marie-Louise, vackra ord löser inte problem!

Örebro den 23 april 2013

Till

Örebro läns landsting

Landstingsfullmäktige

Motion – Gör det möjligt att läsa den egna journalen i datorn.

Den sista tiden har media rapporterat om flera fall där sjukvårdspersonal gjort sig skyldiga till journalintrång.

Det är bra att logglistor förs och att Örebro läns landsting utför kontroller av vem och vilka som läser journaler för att förhindra och upptäcka lagbrott.

Som ett led i att förbättra och stärka patientens delaktighet i sin behandling menar vi att det är lämpligt att landstinget gör det möjligt för den enskilde att kunna läsa sin journal i datorn.

Detta kan göras möjligt via ”Mina vårdkontakter” för den som fyllt 18 år och har E- legitimation.

Via ”Mina vårdkontakter” ska det också vara möjligt för patienten att beställa journalkopior som utdrag ur logg-listorna för att på så sätt kunna se vilka som läst den egna journalen.

I Uppsala läns landsting har man sedan november 2012 gjort det möjligt för patienten att läsa sin journal i datorn. Patienterna har också rätt att få tillgång till logglistor över vilka som tagit del av deras journaluppgifter.

Vi föreslår därför Landstingsfullmäktige besluta att:

– Den patient som har ett konto i Mina vårdkontakter och är skriven i Örebro län ska kunna läsa sin journal i datorn.

– Att ge patienten möjlighet att beställa journalkopior samt logglistor över vilka som läst den egna journalen via Mina vårdkontakter.

Hanne Alvner (M)                                                         Ola Karlsson (M)

I veckans teblad är temat: vänta barn, jag ger mina synpunkter i ämnet.

– Det är viktigt att stötta föräldrarna före och efter förlossningen, så att de kan växa in i föräldrarollen på bästa sätt. Våra familjecentraler har en viktig roll i det hälsofrämjande och stödjande arbetet som riktar sig till både föräldrar och våra yngsta. Bra förebyggande arbete och en väl fungerande hälso- och sjukvård och psykatri som botar och stödjer om det uppstår problem eller sjukdomar.

 

Hanne Alvner

Kritiska är vi, tills våra länsinvånare får den sjukvård som de förtjänar!