Arkiv för månad: mars, 2013

På Läkarförbundet är man nu klar med sin kartläggning av läkartätheten i primärvården. Jämtland har högsta läkartätheten med 1584 patienter per läkare och i S- styrda Örebro län är man sämst i klassen med 2422 patienter per läkare. Läkarförbundet konstaterar också att om vårdcentralerna ska vara bemannade enligt riktlinjerna om en läkare per 1500 patienter, så behöver primärvården ytterligare 1700 läkare år 2017. Vi moderater påpekar återkommande de brister vi ser parallellt med att vi påpekar de stora behov som en mycket stor ökning av gruppen äldre patienter innebär. S-styrda Örebro läns landsting satsar väldigt lite pengar per invånare på primärvård när vi jämför med andra landsting. Att skapa Sveriges bästa primärvård med de klena resurser majoriteten lägger på länets vårdcentraler, är som att försöka koka soppa på en spik. Köer, lite pengar och läkarbrist är den verklighet vi alla i Örebro län har att förhålla oss till. Att människor blir äldre och att vi har stora pensionsavgångar bland medarbetarna de kommande åren är ju ingen nyhet. Landstinget har under flera år satsat på en utbyggnad av ST – läkartjänsterna, men det räcker inte. Nu är situationen akut och vi behöver snarast inrätta flera ST- tjänster om vi ska få en bättre fungerande primärvård. Medarbetarna i primärvården drar ett tungt lass. Vi moderater tycker att det är viktigt att det är attraktivt att jobba i Örebro läns landsting så att vi kan få en mera tillgänglig vård och en primärvård som länets medborgare känner förtroende för.

Hanne Alvner, M                                           Ola Karlsson, M

Oppositionsråd, ÖLL                                     Oppositionsråd, ÖLL

Annonser

Vi moderater satsar, tillsammans med allianspartierna, 10 miljoner extra på åtgärder för att förbättra äldres hälsa i budgeten för 2013. På 10 år ökar antalet äldre med 36 %. Antalet äldre över 75 år kommer öka från dagens ca 25 200 i vårt län till ca 34 300 år 2023. Fler äldre leder till kraftigt ökat behov av såväl äldreomsorg som sjukvård. Alliansen har därför tagit fram ett paket med insatser för att kunna erbjuda äldre bättre anpassad hälso- och sjukvård med högre kvalitet.

Det går att förebygga och därmed minska antalet sjukdomar och den ohälsa som drabbar framförallt äldre. Diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar är sådana exempel. Örebro läns landsting har antagit en folkhälsoplan som ligger till grund för att förbättra folkhälsan i länet. En seniorhälsa med uppdrag att genomföra regelbundna hälsokontroller och hälsosamtal är ett verktyg för att öka livskvaliteten hos äldre, stärka hälsan och på sikt undvika vårdsituationer.Seniorhälsan kan vara en särskild funktion på vårdcentralen som vänder sig till den som är över 65 år. Den ska erbjuda en hälsoundersökning hos distriktssköterska/hälsopedagog med särskild kunskap och erfarenhet av äldres hälsa och sjukdomar. Besöket kan innehålla hälsosamtal och bedömning av hälsorisker, hjälp att upprätta en personlig hälsoplan, information om och vägledning till hälsofrämjande aktiviteter i närområdet.

Oavsett var i vården eller omsorgen den äldre har kontakt för att få vård, hjälp och stöd hamnar många alltför ofta på akutmottagningen. För en äldre patient med en lång lista av symptom, diagnoser och läkemedel är det en svår miljö. Vi vill undvika att äldre, multisjuka patienter tvingas besöka akuten gång på gång.

För att förbättra kvaliteten vill vi erbjuda äldre mångbesökare på akuten en egen vårdcoach. Systemet med vårdcoach har under senare år prövats i Stockholms läns landsting med goda erfarenheter. Under en försöksperiod har tio vårdcoacher hjälpt omkring 500 patienter inom Stockholms läns landsting. Det ledde till färre vårddygn, färre akutbesök och bättre överlevnad.

I Örebro läns landsting är vårdcoachen en specialistutbildad sjuksköterska med koppling till det Geriatriska centrum vi vill etablera. Vårdcoachen stöttar patienten med rådgivning, stöd i egenvård samt hjälp och samordning av vårdkontakter inom landstinget.

Det finns ett stort behov av nytänkande inom äldrevården. SKL:s siffror visar att äldre multisjuka patienter under en 18-månadersperiod i snitt träffade 15 olika läkare. Bristen på kontinuitet är i sig ett problem. Stuprören i vården bromsar utvecklingen av en effektiv äldrevård. Alla inblandade vård- och omsorgsaktörer måste arbeta mot gemensamma mål enligt nya modeller.

Ett geriatriskt forskningscentrum i Örebro län är en möjlighet att skapa en arena kan gynna en sådan utveckling.  Den multisjuka äldre patienten kan här få vård ur ett helhetsperspektiv där det finns ett samlat grepp om diagnoser, vård- och omsorgsbehov, behandling och läkemedel

I Örebro finns förutsättningar för att utveckla ett geriatriskt centrum där universitetssjukhuset och universitetet borde vara självklara aktörer.

Hanne Alvner, oppositionsråd