Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson

Trafikfrågor har blivit en viktig del av landstingets verksamhet. Vårt landsting är involverat eller kan komma att bli involverat, i en lång rad trafikprojekt som berör ibland bara vårt län och i andra fall även andra län och landsting, ex.
Citybanan i Stockholm
Merkoll, förbättrad kollektivtrafik i länet
Tågtrafik i Mälardalen genom MÄLAB.
Tågtrafik i Bergslagen, genom TIB.
Tågtrafik mot Karlstad och Norge.
Tågtrafik Karlstad- Borlänge.
Tåg från Västra götaland.
Busstrafik Karlstad-Örebro, tåg på gummihjul.
Tåg Nora-Laxå den sk. Länspendeln.
Mm, mm

Projekten kan komma att leda till stora investeringar, stora borgensåtaganden och stora driftskostnader. Därför är det viktigt att tidigt få grova kalkyler och redovisningar för att ur ett landstingsledningsperspektiv kunna värdera de olika projekten och engagemangen, så att de också kan värderas mot nödvändiga investeringar och satsningar i sjukvården.

Jag och andra från Alliansen har från januari i år, både i Hälso- och ekonomiutskottet och i Landstingsstyrelsen efterlyst en samlad redovisning som i grova drag visar vad olika projekt kan komma att kosta såväl investeringsmässigt som driftsmässigt. Enligt min uppfattning är en sådan samlad redovisning nödvändig för att kunna värdera olika projekt både mot varandra och mot satsningar i sjukvården. Det är också en nödvändig ingrediens i arbetet med budget och verksamhetsplan för kommande år.

Jag vill därför fråga: Hur ser, vid en grov bedömning, investeringsbehov och kostnadsuppskattningar ut för ÖLL i de olika trafikprojekt som ÖLL på olika sätt är involverade i?

Örebro den 10 september 2012
Ola Karlsson

Annonser