Arkiv för månad: augusti, 2012

På Landstingsstyrelsen drev vi igenom ett särskilt yttrande i ärendet om tågtrafik i Mälardalen, se nedan.  Vi måste få bättre siffror och underlag både för trafiken i Mälardalen, men också för de andra projekten som föreslås från olika håll. Från moderat håll kan vi inte medverka till att de viktiga moderniseringarna av Universitetssjukhuset hindras av Länspendel eller andra projekt. Sjukvården måste gå först.

Särskilt yttrande ang Landstingsstyrelsens beslut om Avsiktsförklaring om regional tågtrafik i Östra Sverige

Vi anser att det är viktigt att utveckla tågtrafiken i Mälardalen. Det är strategiskt viktigt för länets utveckling att stärka möjligheterna till arbetspendling och annat resande mot Stockholm och Mälardalen.

Det är också viktigt att skapa förutsättningar för att kunna påbörja en upphandlingsprocess av fordon både som förutsättning för trafikering och även för att få ett tydligare underlag för vilka kostnader olika trafiklösningar ger.

Vi bifaller därför avsiktsförklaringen för att skapa underlag för fortsatt utredning och för att skapa förutsättningar för en utvecklad trafik, men vi vill inte redan nu låsa oss till omfattning och åtagande av den framtida trafiken.

Vi ser ett stort antal frågeställningar som måste lyftas och preciseras innan beslut kan fattas om helt eller delvis genomförande samt om i vilken takt ett sådant genomförande ska ske.

Projektets totalkostnad och vilka kostnader som faller på vårt län är en viktig del som måste belysas och redovisas. Möjligheter till stegvis uppbyggnad och mindre kostnadskrävande alternativ är också viktigt att belysa. Även frågor om turtäthet och avgiftsstruktur kan kraftigt påverka ekonomin i projektet. Det är därför inte möjligt att nu ta beslut eller ställning till omfattningen av kommande trafikåtagande. Mälardalstrafiken måste sedan också vägas mot andra trafikprojekt som Örebro län är involverat i.

Örebro läns landsting måste skapa förutsättningar för att kunna utveckla och investera i länets hälso- och sjukvård. Kostnader för olika trafikprojekt måste därför alltid vägas mot detta. Även effekten av stora borgensåtagande eller andra ökade finansiella risker kan påverka landstingets möjlighet att finansiera kommande investeringar i USÖ.

Det är därför inte möjligt att nu ta ställning till omfattningen av trafiken i Mälardalen men avsiktsförklaringen ger en grund till fortsatt utredning och arbete

Annonser

Senaste periodrapporten till Landstingsstyrelsen visar att vårat län fortfarande har alltför långa vårdköer. Sista juli hade 1701 länsbor väntat mer än 90 dar på besök och 1022 länsbor hade väntat mer än 90 dagar på operation eller behandling. Det är oacceptabelt.

Det innebär också att det är alltför långa väntetider för att landstinget ska få del av Alliansregeringens kö-miljard, som är en morot för att korta köerna.

Resultatet i vår (S)-styrda landsting är ett misslyckande och bördan får bäras både av de sjuka som får vänta i kön och av vården som missar pengarna från kömiljarden.