Arkiv för månad: april, 2011

Landstinget kan säkert ytterligare något för att vara i framkant när det gäller hälsofrämjande åtgärder för personalen. Viktigt är att såväl träningspass/ lokaler som tillgänglighet till dessa gäller alla anställda. Det ser väldigt olika ut när det gäller öppettider på våra sjukhus.

Om ÖLL inte redan erbjuder kostrådgivning, bör detta också erbjudas personalen, vilket skulle ge ytterligare hälsovinster.

Hanne Alvner, M

2:e vice ordförande i Nämnden för Primär- och Folktandvård

Annonser

Den är känd för sin kvalitet och tillgänglighet. Den erbjuder patienterna möjlighet till besök utan tidsbeställning men också möjlighet till tidsbeställning via telefon och Internet, samt kvällsöppet några gånger i veckan, för att ökar patienternas valmöjlighet.

Den har ett bra samarbete med sjukhusen. Specialister, bland annat geriatriker, kommer till vårdcentralen för att öka vårdens tillgänglighet.

Personalen känner sig delaktig och har möjlighet att påverka och planera arbetsdagen.

Hanne Alvner (M)

2:e vice ordförande  i Nämnden för Primär- och Folktandvård

Interpellation till Marie-Louise (S)

Interpellation till Marie Louise (S)

Nora den 12 april 2011

Till: Landstingsfullmäktige

Interpellation till Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande

I dokumentet ”Bestämmelser för politiska organ med mera inom Örebro läns landsting från och med 1 januari 2011” som fastställdes av landstingsfullmäktige i november förra året står det att nämnden för primärvård och folktandvård bland annat har till uppgift att ”se till att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet inom ramen för de finansiella resurser som ställs till nämndens förfogande”.

Trots detta har nämnden bara ekonomiska medel till den egna driften och de ekonomiska medel som tillfaller verksamheten delas ut på beslut av landstingsstyrelsen. Detta ger mycket otydliga signaler om nämndens egentliga ansvar. Man kan fråga sig på vilket nivå ansvaret ligger om ett allvarligt patientrelaterat misstag i skulle inträffa i vården.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till landstingsstyrelsens ordförande:

– Vem har det egentliga ansvaret för den primärvård respektive tandvård som drivs av Örebro läns landsting?

 

Hanne Alvner

Interpellation till Marie Louise (S)

Interpellation till Robert Mörk