Arkiv för månad: februari, 2011

Nora den 28 februari 2011

Motion

till landstingsfullmäktige i Örebro läns landsting

Hemdialys förbättrar livskvalitén för njursjuka

Jag har uppmärksammat att det finns ett uttalat missnöje i norra länsdelen vad gäller dialysbehandling. Personer som är bosatta i den norra delen av Örebro län får i dagsläget sin behandling vid Karlskoga lasarett. Det innebär för många en lång resa som ofta måste göras med sk. sjukresa via Örebro och som därmed tar lång tid. Dialysbehandlingen i sig tar mycket tid och i kombination med långa sjukresor blir det ofta mycket svårt för patienterna att få ihop livspusslet. Tre resor per vecka krävs normalt för denna nödvändiga, livsuppehållande behandling.

I Karlskoga pågår ett försöksprojekt, vilket delvis drivs tack vare frivilligt arbete av personal på dialysenheten.

Projektet går ut på att man med hjälp av modern mobil dialysutrustning kan låta personer med behov av dialys genomföra dialysen i sitt hem, helt på egen hand. Sjukvårdpersonal behöver bara kontrollera då och då.

Teamet vid Karlskoga dialysenhet har under lång tid uppmärksammat denna möjlighet till hemdialys och påtalat behovet.

När en av patienterna knuten till dialysenheten i Karlskoga påtalade möjligheten bestämde sig personalen för att ta saken i egna händer och startade en provverksamhet med stöd från dialysenheten.

Nu har man kommit så långt i försöket att det blivit dags för patienten att få hem utrustningen och påbörja hemdialysen.

Detta gör det möjligt för människor som är beroende av dialysbehandling att leva ett betydligt mer normalt och fritt liv.

Detta tycker jag som moderat är väldigt bra.

Jag vill därför föreslå Landstingsfullmäktige besluta

Att

Örebro läns landsting prövar med att erbjuda hemdialys till de som har möjlighet att själva hantera den utrustning som krävs för att genomföra behandlingen i hemmet.

Hanne Alvner (M)

Annonser

Interpellation till Marie-Louise Forsberg-Fransson