– 30-timmars arbetsvecka skulle slå mycket hårt mot sjukvården i Örebro län. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Landstinget med anledning av en rapport han presenterar idag. 1,1 miljarder mindre i skatt till Landstinget samtidigt som kostnaderna för sjukvården skulle öka med miljardbelopp. Det förutsätter dessutom att det skulle gå att hitta de ytterligare 250 läkare som skulle behövas, bara för sjukvården i Örebrolandstinget.

– Trots att Sverige behöver fler som arbetar så går tre av fyra vänsterpartier till val på att vi ska arbeta mindre. (Mp)s, (V)s och (Fi)s krav på arbetstidsförkortning, med bibehållen lön, riskerar utsätta Sverige för ett jobbexperiment som drabbar välfärden och sjukvården.

– En arbetstidsförkortning slår mot sjukvården på tre olika sätt.

  1. Skatteinbetalningarna till Landstinget minskar. Ett minskat antal arbetstimmar minskar produktionen av varor och tjänster och därmed underlaget för inkomstskatt. 30-timmarsvecka innebär ca 1,1 miljarder i mindre skatt till Örebrolandstinget.
  2. Sjukvården måste ersätta bortfallet av arbetade timmar. Fler måste anställas eller vård köpas. Det blir en ökad kostnad för att producera exakt samma verksamhet som innan kortad arbetsvecka. För sjukvården är värdet av bortfallet ca 900 miljoner och för landstingets övriga verksamhet 400-600 miljoner kronor.
  3. Vem ska operera den sjuka? Det finns ingen kö av arbetslösa läkare eller sjuksköterskor som väntar på att rycka in och täcka behovet av 250 läkare, 90 AT- och ST-läkare och drygt 900 sjuksköterskor. Och det tar tid att utbilda fler, ca 11 år för en färdig specialist-läkare.

– Sverige och Örebrolandstinget har inte råd med dyra vänsterexperiment. Ska socialdemokraternas misslyckande med att ge sjuka vård i tid kunna rättas till, behövs fler läkare i vården och inte färre, avslutar Ola Karlsson.

Annonser

Det råder brist på sjuksköterskor i Sverige och det leder till att många sjukhus tvingas att hålla nödvändiga vårdplatser stängda. Under sommaren har detta också varit påtagligt i Örebro län.

Alliansregeringen genomför kraftiga satsningar på att få fler utbildningsplatser för sjuksköterskor vilket är långsiktigt avgörande för att lösa kompetensförsörjningen inom sjukvården. Samtidigt behöver vi också mer brådskande åtgärder för att lösa bristen på kvalificerad vårdpersonal.

En viktig steg för att lösa bristen på kvalificerad personal inom vården är att kapa köerna för utländska sjuksköterskor. Sverige tar emot ett stort antal flyktingar från Syrien och andra länder. Många av dem har en medicinsk utbildning från sitt hemland. Samtidigt visar statistik från Riksrevisionen att det igenomsnitt tar 4,8 år för en utomeuropeisk sjuksköterska att gå från ankomsthallen på Arlanda till att få lov att börja arbeta som sjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus. Förra året var det bara 320 utomeuropeiska sjuksköterskor som fick en svensk legitimation. Läs hela inlägget här »

Bild

Tyvärr leder vården ibland till skador. Varje år inträffar omkring 100 000 undvikbara vårdrelaterade skador i landet, varav cirka 3 000 leder till dödsfall. Vårdskadorna beräknas orsaka 600 000 extra vårddygn i landet. Antalet invånare i vårt län motsvarar ungefär 3 % av Sveriges befolkning. Det skulle alltså innebära att ca 3000 undvikbara vårdrelaterade skador drabbar patienter i länet, samt att omkring 90 av dessa avlider till följd av vårdrelaterade skador eller infektioner. Örebro läns landsting gör varje år en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, och i 2013 års version framgår det att antalet patientrelaterade avvikelser ökar, och har gjort så under en längre tid. Under 2013 anmäldes närmare 5000 sådana avvikelser inom landstinget. Det är en ökning motsvarande 11 % jämfört med 2012. År 2009 rapporterades knappt 1500 avvikelser. Avvikelserna handlar oftast om vårdrutiner, läkemedelshantering, behandling, fallolyckor och journalhantering.

Ökningen kan givetvis bero på att vårdpersonalen blivit bättre på att rapportera avvikelser, men oavsett vad ökningen beror på kvarstår problemet: allt för många skadas i vården helt i onödan.

Här har politiken ett stort ansvar. Vi vill att vården i Örebro läns landsting ska ha väl utvecklade system och rutiner så att patienter inte utsätts för t.ex. felbehandlingar eller felmedicinering. Vi vill att personalen ska ges bättre förutsättningar och verktyg att arbeta förebyggande med vårdrelaterade skador och infektioner. En god arbetsgivare är lyhörd gentemot sina medarbetare. Det är trots allt medarbetarna ute i verksamheterna som bäst ser bristerna och därför måste få vara delaktiga i det kontinuerliga säkerhets- och utvecklingsarbete som behöver bedrivas. Istället för att leta syndabockar måste öppenhet råda och utrymme för förändring finnas. Vi vill att ett långsiktigt säkerhetsarbete för att minimera risken för vårdrelaterade skador och infektioner ska bedrivas i hela landstinget. Karlskoga lasarett är ett väldigt gott exempel på bra sådant arbete.

Vår målsättning är att ingen patient ska behöva drabbas av undvikbara vårdrelaterade skador och infektioner!

Nya liv till världen, botade sjukdomar och bättre livskvalitet är några av de viktigaste resultaten av Örebrolandstingets verksamheter 2013.

Sjukvårdens många duktiga medarbetare gör ett fantastiskt arbete för att dygnet runt erbjuda en sjukvård av världsklass. Fler sjukdomar kan botas eller behandlas, nya behandlingsformer utvecklas och nya mediciner finns tillgängliga i vården.
När vi i dag i landstingsfullmäktige tar beslut om årsredovisningen för 2013 finns det därför mycket att glädjas åt. Med Allians-regeringen har också sjukvården fått rejält mer resurser än när (S) styrde landet. 2013 fick vårt landsting knappt en halv miljard kronor mer i statsbidrag än år 2006. Och skatteintäkterna till landstinget har därutöver ökat med drygt 1 150 miljoner kronor under samma tid. Genom att fler arbetar, en av Alliansens medvetna satsningar, har resurserna till sjukvården ökat. Läs hela inlägget här »

Vad händer i psykiatrin?

Till Landstingsstyrelsen

Det kommer flera signaler om att alltför många får vänta alltför länge på vård i vårt Landsting. Det gäller också psykiatrin. Det är djupt oroande. Den som är sjuk ska ha rätt att få vård och behandling i rimlig tid. Det ska gälla även de som har ont i själen.

Enligt Landstingets uppföljningsportal har antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling inom psykiatrin mer än fördubblats det senaste året. För samtliga patienter är det en ökning från 204 februari 2013 till 455 i februari 2014. För barn och unga vuxna ökar antalet långväntare från 81 till 194 under samma period. Av dessa är det nästan 70 som väntat mer än ett halvår på behandling.

I rapporten: Varför kommer inte patienten (121126) redovisades att ett mycket stort antal behandlingstillfällen inom BUP inte utnyttjades. Rapporten visade att det finns en stor potential i att våra duktiga behandlare skulle kunna behandla betydligt fler patienter. Det är extra viktigt att unga som har ont i sj älen får hjälp snabbt. Den snabba och kraftiga ökningen av väntande till behandling inom psykiatrin är djupt oroande. Jag vill därför att Landstingsstyrelsen pånästa möte ges information om utvecklingen inom psykiatrin.

Jag vill att styrelsen särskilt ges svar på följ ande frågor:

  • Vilka är orsakerna till den kraftiga ökningen av antalet patienter som får vänta länge?
  • Vilka åtgärder har vidtagits för att patienter snabbare ska få behandling?
  • Vilka ytterligare åtgärder planeras för att kunna ge behandling snabbare?
  • Hur stor del av behandlarnas tillgängliga tider används?

Örebro den 27 mars 2014

Ola Karlsson
Oppositionsråd (M)
Orebro läns landsting

Moderaterna i landstingets fyra förstanamn spikade!

Det viktigaste är att garantera att sjuka kan få vård i tid, säger Ola Karlsson, oppositionsråd och toppnamn på västra listan. I dag är det allt för många sjuka i vårt län som får vänta allt för länge på besök och nödvändig behandling.
–För att klara det krävs skarpa åtgärder. Vi vill anställa fler läkare, Vi vill frigöra tid, så att läkare och sköterskor kan ägna sin tid åt att möta patienter, och inte måste ägna sig åt byråkrati och administration och vi vill ha bättre IT- och stödsystem så att vi underlättar arbetet för vårdens duktiga medarbetare.
–Under dagens socialdemokratiska ledning växer köerna även till psykiatrin. Det är ett stort misslyckande. Även den som har ont i själen måste kunna få vård i tid.

–Nytänk behövs på vårdcentralerna, vi måste göra det mera attraktivt att arbeta med första linjens sjukvård, säger Hanne Alvner, oppositionsråd och toppnamn i norra länet.
–Lyssna till vårdens medarbetare, de har idéerna som kan förändra den vårdcentral de arbetar på, för att uppnå såväl bättre trivsel som bättre vård för patienterna.
–Vi måste se över regelverken och göra det möjligt att öppna eget i också i vårt län, något socialdemokraterna kraftigt motarbetar. Kvalitet är det viktiga, inte vem som står för vården.

–Jag vill förbättra vården för de äldre. Det är extra viktigt när vi blir fler och fler äldre i vårt län, säger Calill Ohlson moderat toppnamn i södra länsdelen.
–Ge de äldre en egen telefonlinje att ringa till som är öppen mellan kl. 8.00 och 18.00 där de kan framföra sina problem. Inför vårdcoacher på sjukhusen för att hjälpa de mest sjuka äldre. Det fungerar i Stockholm, ger bättre livskvalitet, ökar tryggheten och ger bättre sjukvård.
–Jag vill samordna privat och landstingssjukvård för att nå fram till fler berörda. Privatläkare motarbetas i vårt län. Jag vet inte varför socialdemokraterna säger nej. Det borde vara självklart att lära av goda exempel i alliansstyrda landsting.

–Det är helt nödvändigt att utveckla USÖ, säger Katarina Tolgfors, toppkandidat på Örebrolistan. Universitetssjukhuset är motorn i länets sjukvård. USÖ behöver sälja mer högspecialiserad vård både för att klara kompetensen och för att locka de riktigt duktiga nya medarbetarna till vården.
–Jag är orolig över att socialdemokraterna drar ner investeringarna i ny medicinsk teknik så mycket. Ska USÖ ligga i utvecklingens framkant, vilket är nödvändigt för ett universitetssjukhus, är investeringar i ny medicinsk teknik mycket viktigare än (S)s satsningar på vindkraft.

En dag i vårdens skor

Hanne har gått i vårdens skor på Nora Vårdcentral. Intressant att följa flödet i patienttelefonen en måndag förmiddag. Ca 100 patientkontakter med bokning av besök eller råd om egenvård. Därefter fick Hanne vara med när flera patienter med besvärliga bensår fick såren omlagda. Distriktssköterskor har många arbetsuppgifter och är en viktig arbetsgrupp för att vårdcentralerna ska kunna fungera bra. Det är viktigt att vara ute i landstingets verksamheter och ta del avv det fantastiska arbete som utförs varje dag.

Fråga

Hej
Har hört eran radioreklam några gånger och undrar alltid ”hur vill de göra?” för ni pratar om trygghet, vill inte alla partier ha trygghet?

På eran hemsidan, http://www.moderat.se/orebro-lan/moderaterna-i-orebro-lans-landstinget, skriver ni ”Ingen patient ska behöva vänta på vård, köer och lång väntetid skapar onödigt lidande för patienten och dennes anhöriga. Att inte få sjukvård i tid har även andra sociala och ekonomiska konsekvenser.” vill inte sossarna ha kortare köer?

Tycker att svensk politik har blivit tråkig för att ni och de andra partierna pratar om vad ni vill åstadkomma och där är ni alla överens, det som skiljer partierna åt är hur ni vill göra. Så förklara för mig hur moderaterna vill skapa en bättre vård. Vad är bättre vård enligt moderaterna?

Från en Fellingsbroare

_________________________________________________

Svar

Hej Fellingsbroare!

Först och främst tack för dina frågor! Det är betydelsefullt för oss med frågor och synpunkter, det uppmärksammar vad vi i politiken är sämre på – att tydliggöra vad vår politik faktiskt innebär för varje invånare.

Givetvis är strävan i politiken att människor ska ha det bra, många gånger genom offentliga satsningar. Vi är lyckligt lottade som bor i ett fantastiskt land med stadiga grundprinciper, därför blir vägen till hur vi ska kunna uppnå detta det mest relevanta. Och ja, det innebär att våra medborgare måste synliggöra vilka olika vägar de olika partierna erbjuder.

2006 infördes Kömiljarden av Alliansregeringen,syfte var att en miljard skulle avsättas som morot och delas ut till landsting i Sverige, för att stimulera att vård ska ges snabbt. Av en miljard fick Örebro läns landsting 8 miljoner mkr 2013. Östergötlands län fick 70 mkr.

S, V och MP styr i Örebro läns landsting och om de nu vill korta vårdköerna, så har de möjligheten att göra det, varför de inte gjort det, kan inte vi svara på. I förra veckan släpptes en granskning av S-majoritetens styre, som visar på stora brister. S har skrivit en politisk planering för verksamheterna, som inte överensstämmer med verksamheternas arbete, målen S har satt upp för verksamheterna är alldeles för många och går inte att mäta~= man har inte förstått eller vill förstå hur verksamheten arbetar, man kräver att sjukvården hela tiden ska utvärdera och mäta, trots det har man inga verktyg för att följa upp eller förbättra resultaten då det man vill uppnå är alldeles för otydligt.

Vi avsätter 10 miljoner kronor extra i vår budget med fokus på att korta köerna, genom att effektivisera administrationen, undersöka vilken administration som behövs och gör nytta för att det inte ska stjäla tid från att träffa patienter. Även se över datorsystem som fungerar enkelt och snabbt. Göra det lättare för vårdgivare att etablera sig i Örebro län, idag måste en vårdcentral ha en barnmorska, sjukgymnast, ett antal sjuksköterskor och läkare för att etableras. I Fellingsbro till exempel, är det bättre att ha en mottagning med ett färre antal sjuksköterskor och läkare än inget alls. Utveckla vårdvalet inom specialistvården, låta patienter få möjlighet till att välja en privat utförare istället för att vänta på landstinget. Avskaffa remisstvånget, idag måste du uppsöka vårdcentralen först, trots att du vet, att du har en knäskada, brutit ett ben eller mår psykiskt dåligt. Det är bättre om du hamnar på rätt avdelning först, istället för att först vänta på tid till sjuksköterska, sedan läkare och sedan specialistsjukvården och slutligen till behandling. Införa vårdcoacher, för den som har många sjukdomar ska man få en personlig kontakt som stöttar en och ser till hela ens sjukdomsbild istället för att, som idag, bli behandlad för varje åkomma på varje enskild enhet utan hänsyn till dina andra åkommor!

Klarar vi att korta köerna och ge vård i tid, som många andra landsting får vi mer pengar från kömiljarden. Vi har som mål att ta hem 30 mkr från Kömiljarden, det är ett bevis på att våra länsinvånare får vård i tid samtidigt som landstinget får extra pengar. S har inte formulerat något mål om att ta hem pengar Kömiljarden.

Vi har också många andra delar inom sjukvården vi gärna lyfter upp, att arbeta förebyggande och satsa på de redan friska så att man klarar en sjukdom bättre och håller sig frisk länge, satsa på USÖ och ledarskap för länets utveckling och attraktion, samt satsa på en bättre sjukvård för våra äldre!

Vi ber om ursäkt för ett långt svar, men vi är otroligt engagerade för en bättre sjukvård, vi har sett och lärt oss mycket från andra landsting och vill införa satsningar för en bättre sjukvård i vårt län. Det finns ingen anledning till att Örebro län ska befinna sig på botten när det gäller sjukvård i mätningar nationellt!

Nu har sammanställningen för uppnådda resultat i Kömiljarden för 2013 redovisats.

Det är nedslående läsning i synnerhet för alla patienter som köar till behandling eller operation i Örebro läns landsting.

Vårt landsting ligger på plats 16 av 21 i Sverige, Örebro läns landsting fick mindre än 8,5 miljoner av den totala kakan. En summa som med bättre prioriteringar från den socialdemokratiska majoriteten kunde ha varit 30 miljoner. Örebro läns landsting borde ha fått 30 miljoner enligt beräkningar baserat på folkmängd. Då hade landstinget kunnat erbjuda ännu fler patienter behandling eller operation i rimlig tid.

I majoritetens budget för 2014 framgår det tydligt att de styrande inte har någon tilltro till medarbetarna i landstingets verksamheter, då men helt enkelt valt att inte räkna med några pengar från kömiljarden.

En budget ska visa vilka förväntningar som finns på verksamheterna under budgetåret och majoriteten har alltså budgeterat helt i linje med vad man tror; nämligen att verksamheterna inte heller under 2014 klarar att hantera köerna och vårdbehovet i landstinget.

7 av 21 landsting och regioner fick mer än 50 miljoner vardera. En av de som fick mest pengar var Region Skåne med drygt 165 miljoner.  Gemensamt för mer än hälften av de landsting/ regioner som fick mest pengar är att de är moderatstyrda.  De klarar att låta patienten söka vård utan remiss och erbjuder även behandling och operation inom kömiljardens tidsgräns om 60 dagar. Generellt får Moderat-styrda landstingen/ regionerna mera pengar från kömiljarden än de S- styrda.

Moderaterna och Alliansen i Örebro läns landsting har stor tilltro medarbetarna.

Vår budget är en prognos över de förväntningar vi har på landstingets verksamheter under 2014. Därför har vi budgeterat med ersättning från kömiljarden. Vi satsar även 10 miljoner riktade att jobba bort köerna, så att vi kan komma vidare och börja se framåt.

Vi tror att medarbetarna mår bättre av att slippa mötas av frustrerade patienter som ringer och frågar när det är deras tur att få behandling. Arbetsglädjen växer om man har möjlighet att se framåt och det är lättare att se möjligheterna om man slipper en ryggsäck i form av operationsköer och långa väntelistor.

Vi i Alliansen vill vrida klockan rätt, så att vi är i tid och att våra patienter i Örebro läns landsting får vård i rätt tid.

Hanne Alvner (M)     

Oppositionsråd, Örebro läns landsting

Det finns ingen röd tråd i den rödgrönastyrningen!

Under landstingsstyrelsen den 4:e mars diskuterades bland annat Den röda tråden, en revisionsrapport (granskning) av hur landstingsfullmäktiges mål når klinikernas verksamhetsplan. Granskning visar att det fullmäktiges (S, V och MP) mål är alldeles för många och otydliga.

Se pressmeddelande från Alliansen nedan och NA:s ledares kommentar angående detta.

Lyssna på revisionen – och gör som de föreslår. Det säger Alliansens oppositionsråd i en kommentar till dagens beslut i Landstingsstyrelsen om revisionens rapport Den röda tråden.

Revisionsrapporten heter Den röda tråden och handlar om granskning av Landstingets målstyrning. En enig revision, under ledning av en socialdemokratisk ordförande, pekar på mycket stora och grava  brister i (S), (V) och (Mp)s målstyrning av Örebro läns landsting. ”Det saknas beslut som konkretiserar målen och som anger vem eller vilka som har ansvaret för att målen blir genomförda.”

I stället för att klaga på den eniga revisionen borde majoriteten lyssna och lära. Är målen otydliga och oklara och det inte anges vilka som har ansvaret blir det svårt att uppfatta och nå målen.

Majoritetens kritik mot att politiken inte fått delta i granskningen är obegriplig. Granskningen handlar inte om politiken förstår sina egna mål utan om verksamheterna får målen och ges möjlighet att förstå dem.

När man anger 4 olika mål för tillgänglighet till specialistvård: 90-90, 60-60, vårdgarantin samt; att det ska bli bättre vård i tid, är det uppenbart att det blir svårt att tolka vilket mål som gäller. (siffrorna anger max dagars väntan till besök hos specialistläkare respektive operation/behandling)

Landstinget måste nu få en bättre styrmodell, med färre och tydliga mål, så att det blir möjligt för verksamheterna att läsa ut och följa målen. Det måste också bli tydligt vem som ansvarar för att de olika målen nås. Då blir det bättre möjligheter för sjuka att få vård i tid.

För ytterligare information, kontakta:

Ola Karlsson (m)​ 073-831 31 15
Hanne Alvner (m)​ 070-485 49 15
Anna Ågerfalk (fp)​ 073-077 77 11
Ewa Sundkvist (kd) ​070-598 02 80
Torbjörn Ahlin (c)​ 073-842 74 54